Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pani" na angielski

Wyszukaj pani w: Definicja Synonimy

Sugestie

1646
pani mąż 1468
1239
Więc pominęła pani tę część w której zaczęła pani nagrywać morderstwo.
But you conveniently left out the part where you had the murder recorded.
Szczególnie ważną sprawę poruszyła pani Hübner.
In particular, there was the important issue raised by Mrs Hübner.
Przesłuchaliśmy pracowników byłych pracodawców pani Rivery.
We questioned the staff of Ms. Rivera's former employers.
Najstarsza córka pani Schmidtberger uczy muzyki.
Mrs Schmidtberger's eldest daughter studies music, she could run it.
Pamiętam pani męża jako cichszego człowieka.
I seem to remember your husband as a much quieter man.
Przeglądaliśmy pani wniosek o zmniejszenie zadłużenia.
We've been reviewing your petition for an Offer and Compromise.
Zastąpiła pani genetycznie zmodyfikowane ziarna zwykłymi.
You replaced the genetically altered seeds with a few ordinary ones.
Dużo rozmawialiśmy o pani talencie pani Armfeldt.
We've talked so much about your talents, Miss Armfeldt.
Odziedziczyła pani rzeczy z domu pani siostry.
You inherited the stuff in your sister's house on Worth.
Odnotowałem pani sugestie, pani poseł Andreasen.
I have taken note of your suggestions, Mrs Andreasen.
Niestety nie odpowiedziała pani na pytanie pani Brantner.
Unfortunately, you did not answer a question posed by Mrs Brantner.
Byłoby prawie niemożliwym pilnowanie pani rodziny i równoczesne obserwowanie pani.
It would be almost impossible For him to take your family prisoner And do surveillance simultaneously.
Powiem pani co sądzę o pani przyjacielu Merlinie.
Ill tell you what I think of your friend Merlin.
Przeszła pani podstawowe szkolenie pani Florrick.
You've passed basic training, Mrs. Florrick.
Zrobiła pani karierę miażdżąc ludzi stających pani na drodze.
You've made a career out of crushing people who stand in your way.
Może pani kontynuować, pani Florrick.
And I will ask you to proceed, - Mrs. Florrick.
Proszę pani, opowiadałem pani mężowi o asfalcie.
Ma'am, I was just telling your husband here about tar macadam.
Powinienem podziękować pani, pani Carter za wszystkie pani wypowiedzi.
I suppose I ought to thank you, Miss Carter, for all the free publicity.
Gdyby widziała pani jak zabijają pani rodziców, zrozumiałaby pani.
If you had seen them kill your parents you would understand, Doctor.
Tak więc, pani Armstrong. Nakazuję pani ujawnienie tożsamości pani źródła.
Now, Miss Armstrong, I direct you to reveal the identity of your source.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 157729. Pasujących: 157729. Czas odpowiedzi: 233 ms.

pani mąż 1468

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo