Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "parlamentem europejskim" na angielski

Wyszukaj parlamentem europejskim w: Definicja Synonimy

Sugestie

Decyzja nie przewiduje w szczególności żadnej formy współpracy z Parlamentem Europejskim.
In particular, it does not provide for any form of cooperation with the European Parliament.
Oczywiście będą również odpowiadały przed Radą i Parlamentem Europejskim.
They will also, of course, be accountable to the Council and to the European Parliament.
Wcześniej zwracałem uwagę na potrzebę dobrej współpracy między Parlamentem Europejskim a Trybunałem.
Earlier, I wrote about the need for good cooperation between the European Parliament and the Court of Auditors.
Cieszę się na współpracę z Parlamentem Europejskim.
I am looking forward to cooperating with the European Parliament.
Sprawozdanie stanowi kompromis między Radą a Parlamentem Europejskim i nakreśla standardy minimum.
The report is a compromise between the Council and the European Parliament and specifies minimum standards.
Sieć podlegałaby obowiązkowi corocznego składania sprawozdania przed Parlamentem Europejskim.
The network would be obliged to submit an annual report to the European Parliament.
Nowa umowa ramowa pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją zawiera kilka ważnych elementów.
The new Framework Agreement between the European Parliament and the Commission contains several important elements.
Wzmocnienie współpracy między Agencją a Parlamentem Europejskim.
Enhances cooperation between the Agency and the European Parliament.
Rada liczy na współpracę z panem i Parlamentem Europejskim.
We in the Council look forward to working with you and the European Parliament.
Ponadto spowoduje rozpoczęcie debaty pomiędzy państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim.
In addition, it will launch the debate between Member States and the European Parliament.
Dążymy do lepszej koordynacji instytucjonalnej pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi.
We are aiming for better institutional coordination between the European Parliament and the national parliaments.
Konsultacje dotyczące tej zmiany dotychczas zostały przeprowadzone wyłącznie z Parlamentem Europejskim.
Yet, as far as this modification is concerned, only the European Parliament has been consulted.
Potrzebowaliśmy wieloletniego doświadczenia w negocjacjach pomiędzy Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim.
We have needed the many years' experience of negotiating between the Commission, the Council and the European Parliament.
Współpraca między Komisją a Parlamentem Europejskim odbywa się na szczeblu centralnym i zdecentralizowanym.
The cooperation between the Commission and European Parliament is operated at a centralised and decentralised level.
Gratuluję panie premierze Janša, pańskiego przemówienia przed Parlamentem Europejskim.
Congratulations, Prime Minister Janša, for your speech to our European Parliament.
Popieram również instytucjonalizację międzyparlamentarnej współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim i Zgromadzeniem Parlamentarnym BSEC.
I also support the institutionalisation of interparliamentary cooperation between the European Parliament and the Parliamentary Assembly of the BSEC.
Wiem, to długoletnia kłótnia pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją.
This is long-standing quarrel between the European Parliament and the Commission, I know.
Stosuje się tylko procedurę konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Only the consultation procedure with the European Parliament is applied.
Zachęcam do większej współpracy pomiędzy Komisją a Parlamentem Europejskim w tym obszarze.
I would encourage more cooperation between the Commission and the European Parliament in this field.
Po osiągnięciu kompromisu w negocjacjach między Radą a Parlamentem Europejskim przygotowaliśmy ICI Plus na przyszłe wyzwania.
Following successful compromise negotiations between Council and the European Parliament we have adapted ICI Plus to the challenges of the future.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1207. Pasujących: 1207. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo