Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "patrząc z perspektywy" na angielski

Wyszukaj patrząc z perspektywy w: Definicja Synonimy
in retrospect
Looking back
Patrząc z perspektywy, myślę, że powinienem zjeść ciasteczko.
In retrospect, shouI Id've had a cookie.
Choć patrząc z perspektywy lepiej byłoby gdybyś się nie zjawił... i nie dał Willow całej tej magii, która sprawiła, że jest jakieś dziesięć razy potężniejsza.
Though in retrospect it would have been better if you hadn't come and given Willow all that magick that made her like ten times more powerful.
Patrząc z perspektywy czasu, wtedy mógł się zakochać.
Looking back, that may have been the moment he fell in love.
Patrząc z perspektywy czasu... to był dobry układ.
Looking back, it - it was a real square deal.
Patrząc z perspektywy, powinnam była stamtąd zwiewać jak płonącego budynku.
Looking back, I should've run from there screaming... like a woman from a burning house, but...
Po pierwsze, popieram, patrząc z perspektywy wewnętrznej, politykę EBI w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
First of all, I support, from an internal perspective, the European Investment Bank's policy for the development of small and medium-sized enterprises.
Osiemnastu przyszłych parlamentarzystów musi obecnie przechodzić przez bardzo trudny okres w życiu, zwłaszcza patrząc z perspektywy psychologicznej.
Eighteen prospective parliamentarians must be going through a very difficult period in their life especially from the psychological point of view.
Chcemy podjąć działania wewnątrz Unii Europejskiej, ale także we współpracy z innymi graczami areny międzynarodowej w celu zajęcia się tym problemem, patrząc z perspektywy globalnej.
Therefore, we want to take action within the European Union but also coordinate with all the other international players outside the EU to tackle this issue globally.
Ale patrząc z perspektywy czasu, to może być nasza jedyna szansa na wygranie wojny.
But in the long run, it could be our only chance to win the war.
Jednakże patrząc z perspektywy średnioterminowej, polityki tymczasowe opóźniające zmiany strukturalne w gospodarkach niosą ze sobą niepotrzebne koszty budżetowe i tworzą nieskuteczne rozwiązania, które osłabiają trwałe zatrudnienie i wzrost dochodu realnego.
However, in the medium term, temporary policies delaying structural changes in the economies carry unnecessary budgetary costs and create inefficiencies, which undermine sustainable employment and real income growth.
W omawianym przypadku, patrząc z perspektywy mleczarni, nie chodzi o doradztwo, lecz - jak już wyjaśniono w motywach 175-177 - o reprezentowanie interesów.
From the perspective of the dairies, however, the case at issue is not about consultancy but rather, as stated in recitals 175 to 177, about the representation of interests.
Kto by przypuszczał, że Niemcy będą zjednoczone i demokratyczne, patrząc z perspektywy Oksfordu w 1943 roku?
Who would have imagined that Germany would be either united or democratic today, if you looked at it from the perspective of Oxford of 1943?
Reasumując, zarówno ING RE, jak i Reggefiber są inwestorami rynkowymi, a ich inwestycje mają realne znaczenie ekonomiczne zarówno w kategoriach bezwzględnych, jak i względnych, patrząc z perspektywy struktury udziałowej GNA.
To conclude, both ING RE and Reggefiber are market investors and their investments have real economic significance both in absolute and relative terms if seen in the context of the shareholding structure of GNA.
Podpisanie w 2010 r. umowy z Ryanairem i AMS nie umożliwiło spółce Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH - patrząc z perspektywy ex ante - pokrycia wszystkich kosztów przyrostowych mających związek z działalnością Ryanaira w porcie lotniczym.
By signing the agreement in 2010 with Ryanair and AMS, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH could not, from an ex ante point of view, cover all the incremental costs linked to Ryanair's activities at the airport.
Patrząc z perspektywy ogólnej, sprawozdawczyni uważa, że rozwój europejskiego modelu zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE należy przyjąć z zadowoleniem.
From an overall perspective your rapporteur considers that the development of a European model of integrated border management of the external borders of the EU is to be welcomed.
Patrząc z perspektywy kraju granicznego Unii Europejskiej, jakim jest Polska, uzasadniona wydaje się maksymalna otwartość na aspiracje krajów położonych za naszą wschodnia granicą.
Looking at this from the perspective of a European Union border country like Poland, it would appear that the best policy is maximum openness to the aspirations of countries located beyond our eastern border.
Patrząc z perspektywy globalnej, nie tylko kraje europejskie kupują produkty naftowe.
Globally, oil and petroleum products are being purchased not only by European countries.
Patrząc z perspektywy Niemiec, udowodniono, że udzielenie wsparcia zachęca do realizacji inwestycji w Lipsku.
In Germany's view, it is proven that the aid provided an incentive to locate the investment in Leipzig.
Patrząc z perspektywy BAVARII, nie robiło to żadnej różnicy pod względem gospodarczym.
From BAVARIA's perspective, this change made no economic difference.
Patrząc z perspektywy tej alarmującej sytuacji, Afganistan musi zostać uznany za sprawę priorytetową dla Europy.
In view of this alarming state of affairs, Afghanistan must remain an absolute priority for Europe.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 38. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo