Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "perspektywa" na angielski

Zobacz także: perspektywa finansowa
Wyszukaj perspektywa w: Definicja Synonimy

Sugestie

77
Pierwszą jest niezwykle wyraźna perspektywa proimigracyjna.
The first is its very distinct pro-immigration perspective.
Europejska perspektywa to siła napędowa demokratycznych reform.
The European perspective is a driving force for democratic reforms.
Zdaniem Ryanaira wystarczyłaby perspektywa osiągnięcia rentowności w okresie średnim lub długim.
The prospect of achieving profitability in the medium- to long-term would be sufficient in Ryanair's opinion.
Dla mnie to też nie jest przyjemna perspektywa.
The prospect doesn't appeal to me either.
Ponura perspektywa dla szczęśliwego małżonka z reklamy.
That's a sombre outlook for the happily-married, poster boy.
W ciągu sekundy załamała się cała perspektywa.
In one second, it all just kind of snapped into perspective.
Podobnie zapobiec temu może realna perspektywa członkostwa.
A realistic perspective of membership can also prevent this.
Na pewno jest to interesująca perspektywa, Tommy.
Well, that certainly is an interesting perspective, tommy.
Nie, to po prostu inna perspektywa.
No, it's just a different perspective.
Kolor, właściwa perspektywa, złudzenie... jest zupełne.
Color and perspective is true, the illusion... is perfect.
Świeże powietrze, przestrzeń i perspektywa w Nowy Jorku.
Fresh air, space and perspective in New York City.
Cóż, mając za sąsiadów przestępców nie jest to bardzo atrakcyjna perspektywa.
Well, having criminals as neighbours Isn't a very appealing prospect.
Crane, w tej chwili to jedyna możliwa perspektywa.
Crane, at this point there's no other viable perspective.
Zejście z tego świata to miła perspektywa.
To leave this life is for me a sweet prospect.
Moja perspektywa może być trochę zdala.
My perspective could be a bit off.
Stowarzyszenie Danske Busvognmaend uważa, że perspektywa osiągnięcia przez spółkę Combus żywotności i rentowności nie została w przekonujący sposób dowiedziona.
Danske Busvognmaend considers that the prospect of Combus achieving viability and profitability has not been demonstrated.
Podstawą liberalizacji systemu wizowego jest regionalna strategia oraz europejska perspektywa, bez dyskryminacji wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich.
The liberalisation of the visa regime is based on a regional strategy and European perspective without discriminating against all of the countries of the Western Balkans.
Tak czy inaczej jest to cenna perspektywa.
Either way, it is a valuable perspective.
Niemniej jednak perspektywa zaostrzenia lub złagodzenia wymogów przez państwa członkowskie nie jest inspirująca.
Nevertheless, the prospect of Member States strengthening or weakening the requirements is not inspiring.
Ta nowa perspektywa pozostaje w zgodzie z celami nowej polityki sąsiedztwa UE.
This new prospect is consistent with the objectives of the EU's new neighbourhood policy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 626. Pasujących: 626. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo