Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "perspektywie krótkoterminowej" na angielski

Wyszukaj perspektywie krótkoterminowej w: Definicja Synonimy
short term
short-term
short run

Sugestie

W perspektywie krótkoterminowej rządy tych krajów powinny przyjąć bardziej zdecydowaną strategię wyjścia z kryzysu.
In the short term, the governments of the countries concerned should adopt more resolute strategies of escape from the crisis.
Niektóre można wykorzystać w perspektywie krótkoterminowej, inne zaś w średnioterminowej.
Some can be executed in the short term and others in the medium term.
Głównym wyzwaniem w perspektywie krótkoterminowej jest więc, z punktu widzenia sprawozdawcy, zapewnienie finansowania niezbędnego dla rozpoczęcia operacyjnej fazy programu.
Your rapporteur takes the view, therefore, that the crucial short-term challenge is to secure at least enough financing to launch the operational phase of the programme.
W perspektywie krótkoterminowej gospodarka Białorusi może napotkać znaczne trudności.
The Belarusian economy may face serious short-term problems.
W toku dochodzenia nie znaleziono żadnych dowodów na to, że sytuacja ta ulegnie zmianie, chociażby w perspektywie krótkoterminowej.
The investigation found no evidence that this situation will change at least in the short run.
Wywieranie wpływu na te czynniki jest trudnym zadaniem dla ustawodawcy, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej
It is difficult for policy makers to influence most of these factors, at least in the short run
I nie tylko w perspektywie krótkoterminowej.
And not just in the short term.
Te ostatnie rozwiązania mogą być bardziej destrukcyjne w perspektywie krótkoterminowej, lecz ich skutki są długotrwałe.
These latter options can be more disruptive in the short term, but their impact is long lasting.
W perspektywie krótkoterminowej środki te powinny zostać wykorzystane w celu wspierania powrotów przesiedleńców do swych krajów.
Returning displaced persons to their home country should be supported in the short term with these measures.
Dzięki niewykorzystanym mocom produkcyjnym przemysł unijny byłby zatem w stanie konkurować o dodatkową część rynku w perspektywie krótkoterminowej.
Therefore, thanks to the spare capacity, the Union industry would be able to compete for an additional part of the market in short term.
W perspektywie krótkoterminowej te nowe strategie polityczne mogłyby mieć istotny wpływ na życie obywateli europejskich w większości państw członkowskich.
In the short term, these new policies could have a significant impact on European citizens' lives in most Member States.
Wiem jednak, że nie zdarzy się to w perspektywie krótkoterminowej, zatem chciałabym poczynić kilka uwag w ramach tej wspólnej debaty na temat rybołówstwa.
However, I recognise that this is unlikely to happen in the short term, so I have a few observations to make on this joint fisheries debate.
Uwzględnione zostaną także inne źródła finansowania dostępne dla kraju docelowego w perspektywie krótkoterminowej, pochodzące od darczyńców, w celu umożliwienia reagowania na zmiany cen żywności.
Account will also be taken of other sources of financing available to the target country, at short term, from the donor community, to respond to the food price developments.
W perspektywie krótkoterminowej: należy zapewnić rozpoczęcie realizacji programu
Short term: launching and implementing the programme
Musimy w pełni wykorzystać szanse, jakie daje traktat lizboński, aby wzmocnić europejskie zarządzanie w perspektywie krótkoterminowej.
We must make full use of the opportunities afforded by the Treaty of Lisbon to strengthen European governance in the short term.
Ta dynamiczna interpretacja warunków kwalifikowalności, a szczególnie warunku dotyczącego zarządzania finansami publicznymi, może zwiększyć ryzyko w perspektywie krótkoterminowej.
This dynamic interpretation of the eligibility criteria, in particular as regards public finance management, is liable to increase the short-term risk.
W perspektywie krótkoterminowej podkreślono konieczność przyznania Frontexowi koniecznych zasobów oraz maksymalnego wykorzystania sprzętu, który państwa członkowskie zapewniają w ramach centralnego rejestru dostępnego wyposażenia technicznego (CRATE).
In the short term, it was stressed that Frontex must be allocated the necessary resources and that maximum use must be made of the equipment provided by the Member States within the framework of the Centralised Record of Available Technical Equipment (CRATE).
Obok długiej i średniej perspektywy czasowej, musimy też myśleć w perspektywie krótkoterminowej i już teraz zacząć popierać istnienie kreatywnych firm.
As well as the long and medium terms, we must think about the short term and start encouraging the existence of creative companies right now.
Jednak przede wszystkim musimy dalej analizować i oceniać sytuację, aby szybko zidentyfikować środki, które możemy podjąć w najbliższej przyszłości, w perspektywie krótkoterminowej.
However, most of all we must go further in assessing and studying the situation so that we can quickly identify the measures that, in the short term, can be adopted in the immediate future.
W perspektywie krótkoterminowej niezwykle istotne jest, by traktat ten został ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich.
In the short term it is crucial to see the Treaty ratified by all the 27 Member States.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 124. Pasujących: 124. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo