Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pięć razy więcej" na angielski

Wyszukaj pięć razy więcej w: Definicja Synonimy
five times as many
five times as much
five times more
Na drogach litewskich ginie pięć razy więcej osób niż w starych państwach członkowskich UE.
Five times as many people are killed on Lithuania's roads as in the old EU Member States.
Mamy pięć razy więcej wież od innych sieci.
See, we have five times as many cell towers as the other guys.
Są tu najsilniejsi, dostaniemy za nich pięć razy więcej niż za resztę.
They are the fittest men here, they'll fetch five times as much as anyone else.
Pobiera on pięć razy więcej energii niż miasto Monterey.
and, when it's operating, draws five times as much power as the city of Monterey.
Zarabiam pięć razy więcej niż jako nauczyciel.
Make five times more than when I was a teacher.
Właśnie dowiedziałem się, że Stany Zjednoczone Ameryki wydają na badania w ochronie środowiska pięć razy więcej środków niż Unia.
I just heard that the United States of America spends five times more money on environmental research than the Union.
mielibyśmy pięć razy więcej naukowców i inżynierów...
there would be more than five times as many scientists and engineers
Oznacza to, że teraz na stanowiskach tych zasiada pięć razy więcej kobiet niż przedtem.
This means that now there are five times as many women in these positions than before.
Komisja i Parlament Europejski muszą stać ramię w ramię, aby urzeczywistnić Jednolitą Europejską Przestrzeń Powietrzną, gdyż dzięki niej uzyskamy pięć razy więcej korzyści dla środowiska naturalnego.
The Commission and the European Parliament must stand shoulder to shoulder to bring about the Single European Sky, as five times more environmental gain is to be achieved from that.
Potrzebujemy wyższej proporcji kobiet do mężczyzn, jak w tych klubach nocnych, gdzie wpuszczają pięć razy więcej kobiet niż mężczyzn.
What we need is a higher female-to-male ratio, like in cool nightclubs... where they let in five times as many women as men.
Statystyki stanu Oklahoma mówią, że stan wydaje obecnie pięć razy więcej na edukację białego dziecka, niż na edukację dziecka kolorowego.
By Oklahoma's own reckoning, the state is currently spending five times more for the education of a white child than it is spending to educate a colored child.
I wiemy, że będzie nas więcej niż kiedykolwiek przedtem -- za 40 lat pięć razy więcej ludzi niż 60 lat temu.
And we know that there will be more of us than ever before - five times as many people in 40 years than 60 years ago.
Ale zastanówmy się nad następującą rzeczą... gdyby świat był tak bogaty jak Stany Zjednoczone są dzisiaj... mielibyśmy pięć razy więcej naukowców i inżynierów... przyczyniających się do rozwoju pomysłów z pożytkiem dla każdego... pomysłów, którymi moglibyśmy się dzielić.
But consider the following: if the world as a whole were as wealthy as the United States is now there would be more than five times as many scientists and engineers contributing to ideas which benefit everyone, which are shared by everyone.
Chińczycy płacą dwa, pięć razy więcej.
Them Chinese pay five, ten times the cost.
Bardzo szybko, jeden facet może mieć pięć razy więcej niż ktokolwiek inny.
Very quickly, one guy can have 5 times more than anybody else.
Traktorem możesz obrobić pięć razy więcej niż zwykłym mułem.
With a tractor you can do five times more work in one day than you can with a mule.
Francuzów było pięć razy więcej niźli nas.
There were five times as many Frenchmen.
Jedzą pięć razy więcej niż ważą.
They eat five times their weight in plants.
To wychodzi $150,000, to pięć razy więcej niż ci zapłacą.
That's $150,000 a key, five times what they paid you.
Francuzów było pięć razy więcej niźli nas.
Every 20 of us had a hundred French at least
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo