Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pierwszy plan" na angielski

Wyszukaj pierwszy plan w: Definicja Synonimy
fore
foreground
first plan
forefront
overshadow
Musimy sprawić, by tego rodzaju spekulacja stała się nieatrakcyjna, i wysunąć na pierwszy plan długoterminowe strategie inwestycyjne.
We need to make this kind of speculation unattractive and bring long-term investment strategies to the fore once and for all.
Ten pierwszy plan został opracowany w 2011 r. i zawierał główne aspekty finansowe restrukturyzacji.
This first plan was developed in 2011, and included the principal financial aspects of the restructuring.
Taki zawsze jest mój pierwszy plan.
That's always my first plan.
Co robic, gdy wróg pokrzyzuje wasz pierwszy plan?
What if the enemy figures out your first plan?
W tym miejscu podać datę pierwszego planu (uwaga: pierwszy plan przedłożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.)
Insert the date of the plan here (Note: the first Plan to be submitted by 30 April 2014)
Pierwszy plan bierze w łeb i zaczynasz kombinować.
First plan goes to hell, then you start tap dancing.
Pierwszy plan zakładał najemników w porcie i trupy w wodzie.
So, first plan, mercenaries in the port, dead in the water.
Mamy strategię i pierwszy plan działania.
We have a strategy and a first action plan.
Cóż, jest za daleko jak na pierwszy plan.
Well, it's too far downstage.
Krótko mówiąc, pierwszy plan restrukturyzacji przewidywał:
In short, the initial restructuring plan provided for:
Stanowi on szansę na przedefiniowanie priorytetów Europy i wysunięcie europejskich produktów na pierwszy plan międzynarodowej konkurencji.
It constitutes a chance of redefining Europe's priorities and bringing European products at the fore of international competition.
Nowa część mnie wybija się na pierwszy plan.
The new part of me is just there, in the foreground.
Harmonijne społeczeństwo wysunęło się na pierwszy plan.
The harmonious society came to the fore.
Opracowano pierwszy plan Paulsona, który okazał się nieskuteczny.
There was the first Paulson plan, which did not work.
Tym bardziej jeśli chcesz wziąść dzieciaka na pierwszy plan.
Especially if you're thinking of bringing a kid into the picture.
Wspólna strategia i pierwszy plan działań są zatem rezultatem wspólnej pracy.
The joint strategy and the first action plan are therefore the result of joint work.
W każdym razie żadna z tych dyskusji nie wysunęła się na pierwszy plan.
But, in any case, none of this discussion has come to the fore.
To właśnie wskoczyło na pierwszy plan.
This just jumped to the top of the pile.
Teraz Jim Matthews wyjdzie na pierwszy plan, choć jeszcze o tym nie wie.
And now Jim Matthews comes to the fore, though he doesn't know it yet.
W dniu 3 października 2011 r. władze islandzkie przedstawiły pierwszy plan restrukturyzacji spółki Sjóvá.
On 3 October 2011, the Icelandic authorities submitted a first restructuring plan for Sjóvá.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 135. Pasujących: 135. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo