Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pierwszym etapie" na angielski

Wyszukaj pierwszym etapie w: Definicja Synonimy
first stage
first step
first leg
first phase
first-stage
stage one
Na pierwszym etapie należy zająć się bieżącą, pilną sytuacją.
The first stage would deal with the immediate, urgent situation.
W pierwszym etapie dokonuje się tylko niewielkiej inwestycji (na przykład przedsiębiorstwo kupuje opcję).
In the first stage, only a small investment is made (i.e. the company is purchasing an option).
Na pierwszym etapie ustanowiliśmy bardziej rygorystyczne kontrole produktów leczniczych wydawanych na receptę.
We have laid down tighter controls on prescription medicine as a first step.
Na pierwszym etapie, który wymaga zastosowania reaktorów, surowce przekształcane są w surowy (zanieczyszczony) cyklaminian sodu.
During the first step, which requires the use of reactors, the raw materials are converted into crude (impure) sodium cyclamate.
Na pierwszym etapie niniejsza dyrektywa powinna ustanawiać określone przepisy dotyczące witamin i minerałów, stosowanych jako składniki suplementów żywnościowych.
As a first stage, this Directive should lay down specific rules for vitamins and minerals used as ingredients of food supplements.
W pierwszym etapie prezesi zostają przydzieleni do dwóch grup do momentu aż ich liczba przekroczy 15.
In the first stage the governors will be allocated to two groups as soon as their number exceeds 15.
W pierwszym etapie porównane zostały ceny sprzedaży oferowane dla pierwszych niezależnych klientów na rynku wspólnotowym.
In a first step, sales prices to first independent customers were compared on the Community market.
W pierwszym etapie masło zostaje wystawione na sprzedaż w drodze przetargu.
At the first stage the butter shall be put up for sale by tender.
Takie testy porównawcze służą, w pierwszym etapie, do zharmonizowania technicznych metod kwalifikacji, aby uzyskać równoważne wyniki.
These comparative tests shall, during a first stage, be used to harmonise the technical methods of certification so as to obtain results which are equivalent.
Program ten obejmuje w swoim pierwszym etapie zniesienie exequatur, tj. utworzenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.
This programme includes in its first stage the abolition of exequatur, that is to say, the creation of a European Enforcement Order for uncontested claims.
Na pierwszym etapie należy określić błąd wartości mocy jako odchylenie standardowe równoważne z przedziałem ufności 68 %.
In the first step the error value of the power is to be determined as a standard deviation being equivalent to a confidence interval of 68 %.
Na pierwszym etapie propozycje są oceniane przez co najmniej dwóch niezależnych ekspertów, którzy dokonują przeglądu technicznych i rynkowych aspektów propozycji.
In the first step, proposals shall be assessed by at least two independent experts, who review both technical and market aspects of the proposal.
Na pierwszym etapie (zgłoszenie) Komisja jest powiadamiana o treści oraz organizatorach inicjatywy obywatelskiej.
In the first stage ("registration"), the Commission is informed about the content and the organisers of an ECI.
Czynność ta powinna więc mieć miejsce już w pierwszym etapie, stanowiąc element decyzji na temat skuteczności zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej.
This examination should thus already be conducted during the first stage as part of the decision on whether the ECI has been successfully registered.
Plan wieloletni w pierwszym etapie zapewnia przywrócenie liczebności stad gładzicy i soli w bezpiecznych granicach biologicznych.
The multiannual plan shall, in its first stage, ensure the return of the stocks of plaice and of sole to within safe biological limits.
Na zakończenie procesu na tym pierwszym etapie, zanim Parlament zbierze się ponownie, z całą pewnością szefowie państw i rządów podejmą zdecydowane zobowiązania.
At the end of the process of this first stage, before Parliament meets again, there will inevitably be a strong commitment by the Heads of State or Government.
Międzynarodowe Forum Biopaliw będzie liczyło na pierwszym etapie sześciu uczestników (rządy Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin, Południowej Afryki i Komisję Europejską).
The International Biofuels Forum will in a first stage comprise six participants (the governments of Brazil, the United States, India, China, South Africa and the European Commission).
Nalegamy, by w pierwszym etapie, do 2012 roku, państwa członkowskie zobowiązały się zmniejszyć poziom ubóstwa wśród dzieci o 50%.
We insist that the Member States begin by reducing child poverty by 50% by 2012 as a first step.
Wciąż znajdujemy się na pierwszym etapie procesu budżetowego i jestem pewien, że będziemy mieć następne okazje, aby podać dokładniejsze liczby.
We are still in the first stage of the budgetary process and I am sure we shall have further opportunities to give more precise figures in this connection.
To będzie trudno wycenić, przynajmniej póki jesteśmy na pierwszym etapie.
It's difficult to make an estimate, at least as long as we are on this first stage
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 212. Pasujących: 212. Czas odpowiedzi: 114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo