Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pilna potrzeba" na angielski

Zobacz także: istnieje pilna potrzeba
Wyszukaj pilna potrzeba w: Definicja Synonimy
urgency
an urgent need to
urgently necessary
strong need for
urgent to
pressing need for
an urgent need for
urgently needed

Sugestie

155
Tak, musisz mieć sens pilna potrzeba.
So, you must have the sense of urgency.
By można było zapobiegać powtórzeniu się takiej sytuacji należy bezzwłocznie - podkreślam, że jest to pilna potrzeba - wprowadzić w życie zmienioną dyrektywę w sprawie europejskich rad zakładowych, obejmującą nową definicję przedsiębiorstw transnarodowych.
In order to prevent such a situation from recurring, it is a matter of urgency - and I would stress this urgency - for the amended European Works Council Directive, with its new definition of transnational undertakings, to be brought into force.
Zamiast całkowitej harmonizacji była pilna potrzeba przyznania państwom członkowskim większej swobody działania.
Instead of complete harmonisation, there was an urgent need to give the Member States greater freedom of action.
Zachodzi pilna potrzeba zmierzenia się z tymi wyzwaniami poprzez dokonanie zasadniczego przeglądu prawodawstwa regulującego dopuszczanie do obrotu weterynaryjnych środków leczniczych.
There is an urgent need to address this challenge through a fundamental review of the legislation governing the authorisation of veterinary medicines.
Istnieje więc pilna potrzeba dla strategii zatrudnienia Unii Europejskiej, by stać się silniejszą i praktycznie zaangażowaną w zwalczanie wykluczenia społecznego i biedy, tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie dochodów i zapewnianie ochrony społecznej dla zatrudnionych.
It is therefore urgently necessary for the European Union's employment strategy to become much more strongly and practically involved in combating social exclusion and poverty, creating good jobs, increasing income and providing social protection for the employed.
Istnieje obecnie pilna potrzeba zrównoważenia wzrostu i odbudowy konkurencyjności dzięki zastosowaniu środków przyspieszających wzrost produktywności i właściwym politykom płacowym.
There is now an urgent need to rebalance growth and to rebuild competitiveness through measures enhancing productivity growth and adequate wage policies.
Na Maderze zachodzi pilna potrzeba modernizacji statków oraz propagowania środków mających zapewnić ekonomiczną opłacalność działalności połowowej.
In Madeira, there is an urgent need to modernise boats and to promote measures to ensure the economic viability of fishing.
Istniała pilna potrzeba dostosowania naszego ustawodawstwa dotyczącego dyżuru do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, i to uczyniono.
There was an urgent need to bring our legislation on on-call time into line with the Court of Justice case-law, and this has been achieved.
W związku z tym zaistniała pilna potrzeba przyjęcia procedur walki z nielegalnym handlem drewnem poprzez skuteczniejsze analizowanie i monitorowanie, często złożonych, mechanizmów handlu.
There was therefore an urgent need to establish procedures to combat illegal trade in timber by more effectively analysing and overseeing the often complex trading patterns.
Zachodzi pilna potrzeba nasilenia walki z bezkarnością i natychmiastowego położenia kresu przemocy i naruszeniom praw człowieka w tym kraju.
There is an urgent need to step up the fight against impunity and to put an immediate end to the violence and human rights violations in that country.
Wtedy słyszę od innych, nawet jeśli się ze mną zgadzają, że musimy poczekać, aż kryzys się pojawi, ponieważ nie istnieje teraz pilna potrzeba.
People then tell me, even if they agree, that you have to wait for a crisis to appear because the sense of urgency is not there.
W związku z eskalacją działań na Bliskim Wschodzie pojawiła się pilna potrzeba ponownego uwzględnienia tej sytuacji w porządku dziennym.
In view of the escalation in the Middle East, there was an urgent need to put the current situation on the agenda once more.
Jednak w należycie uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością szybkiej reakcji ze strony Unii, gdy wymaga tego szczególnie pilna potrzeba, Komisja powinna przyjmować akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie.
However, the Commission should adopt immediately applicable implementing acts where, in duly justified cases relating to the need for a swift response from the Union, imperative grounds of urgency so require.
Tymczasem pilna potrzeba wydania niektórych wyżej wymienionych aktów jak najszybciej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego oznacza, że wstępne dyskusje między instytucjami w sprawie środków potrzebnych do wprowadzenia w życie traktatu powinny rozpocząć się niezwłocznie.
Meanwhile, the urgency in disposing of some of the acts mentioned above as soon as possible after the entry into force of the TL implies that preliminary discussions between the Institutions on the measures needed for the implementation of the Treaty start immediately.
Pojawiła się zatem pilna potrzeba zareagowania i zaznaczenia, tak jak czynią to ocalałe ofiary, że prawda musi wiązać się ze sprawiedliwością oraz że przeprosiny nic nie znaczą, jeśli nie towarzyszy im przyjęcie odpowiedzialności.
There was, therefore, an urgent need to react and to point out, as the survivors do, that truth must be linked to justice, and that an apology is empty if it is not accompanied by an acceptance of responsibility.
Chciałbym ponownie podtrzymać opinię, że zachodzi pilna potrzeba utworzenia europejskich sił ochrony ludności, zgodnie z zaleceniem zawartym w sprawozdaniu M. Barniera z maja 2006 roku.
Once again, I would argue that there is an urgent need to create a European Civil Protection Force following the Barnier report of May 2006.
podkreśla, że zachodzi pilna potrzeba zajęcia się zróżnicowanymi problemami sektora rybołówstwa przybrzeżnego, zwłaszcza w obszarze zarządzania, poprawy strukturalnej, rozwoju, edukacji i szkolenia;
Underlines that there is an urgent need to address the multiple problems in the inshore fishing sector, notably in the areas of management, structural improvement, development, education and training;
Zachodzi pilna potrzeba zracjonalizowania przepisów dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w odniesieniu do zwierząt z rodziny koniowatych w celu ochrony ich zdrowia i dobrostanu - bez trwałego wycofywania z łańcucha pokarmowego i bez żadnych zagrożeń dla konsumentów.
There is an urgent need to rationalise the provisions with regard to MRLs in equidae to protect their health and welfare without permanent withdrawal from the food chain and without any risk to consumers.
Jaka jest ta jej pilna potrzeba, wiesz może?
What is her urgency, do you know?
Jeżeli zajdzie pilna potrzeba, aby przyjąć środki mające na celu zmianę końcowego punktu łańcucha produkcji dla niektórych produktów, należy zastosować procedurę nadzwyczajną, określoną w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE,
On grounds of urgency, it is necessary to apply the urgency procedure provided for in Article 5a(6) of Decision 1999/468/EC for the adoption of measures modifying the end point in the manufacturing chain for certain products,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 115. Pasujących: 115. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo