Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "plan" na angielski

Wyszukaj plan w: Definicja Synonimy

Sugestie

1156
659
masz plan 465
plan b 400
nowy plan 353
334
mamy plan 310
Dziesięcioletni plan inwestycyjny powinna zatwierdzać Agencja.
The 10-year investment plan should be subject to the approval of the Agency.
Ustaliliśmy wspólny plan naprawy stymulujący gospodarkę.
We agreed on a common recovery plan to stimulate the economy.
To dość aroganckie ujawniać zawczasu swój plan.
They're arrogant enough, announcing their schedule in advance.
Potrzebuje ich poza planetą, żeby przeprowadzić swój plan.
He needs Troy and Dillon out of the way so that he may carry out his nefarious scheme.
Niestety pański plan został odkryty pułkowniku.
I'm afraid your plan has been discovered, Colonel Sheppard.
Najwyraźniej masz jakiś plan, więc mów.
I mean, obviously you have a plan, so let's hear it.
Stworzyć doskonały plan i wtedy możemy wykonać...
Formulate that perfect plan, and then we can proceed...
Przygotował plan ochrony, który z pewnością pana uspokoi.
He has a revised plan, and I'm certain it will ease your mind about your safety.
To znaczy... taki diaboliczny plan.
I mean, this is a diabolical plan.
Czas obmyśleć zabójczy plan dla twojego pana Lansinga.
It's time to devise a killer plan for your Mr. Lansing.
Urząd zazwyczaj pozwala ci ułożyć plan spłaty.
The IRS usually lets you work out a payment plan.
Sekret Gretchen znów uruchomił nasz plan.
Gretchen's secret had put the plan back in motion.
Mam trzypunktowy plan aby wszystko naprawić.
I got a three-point plan to fix everything.
Mój plan to wdrożenie nowego stylu.
My plan is to adopt a new style.
Zostań tutaj i wymyśl prawdziwy plan.
You stay here and whip up an actual plan.
Będę nadal studiował plan gen. Tanza.
I shall continue to study General Tanz's plan.
Może kartel anulował jego plan emerytalny.
Maybe the cartel's financing his retirement plan.
Przyszła do mnie i wskazała doskonały plan.
She just came to my door, and gave me the perfect plan.
Gratulacje Paxianie, Zdołałeś zniszczyć nasz cały plan.
Congratulations, Paxian, you've managed to destroy our entire plan.
Pani de Merteuil obmyśliła plan naszego spotkania.
And Madame de Merteuil... has devised a plan for us to meet.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20617. Pasujących: 20617. Czas odpowiedzi: 108 ms.

masz plan 465
plan b 400
nowy plan 353
mamy plan 310

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo