Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "plan podróży" na angielski

Wyszukaj plan podróży w: Definicja Synonimy
itinerary
travel plans
trip plan
Chyba pójdę uaktualnić mój plan podróży...
I think I'll go update my itinerary.
Dzwonię, żeby sprawdzić jego plan podróży.
I'm just calling to check on his itinerary.
nie pytałam o plan podróży Nancy.
About Nancy's travel plans.
Siedzimy tu i czekamy na plan podróży.
Well... we're just sitting here waiting for travel plans.
LRU tworzy wstępny plan podróży (w oparciu o doświadczenie lub umowę) dla danego transportu.
The LRU creates a preliminary trip plan (based on experience and/or contract) for the transport journey.
Dla każdego wagonu LRU (RU pełniący rolę integratora usług) musi sporządzić i uaktualnić plan podróży, który odpowiada trasie pociągu na poziomie pociągu.
For each wagon the Lead RU (RU acting as service integrator) must establish and update a trip plan which corresponds to the train path at train level.
Chcę jeszcze raz przejrzeć jej plan podróży.
I want to see her itinerary again.
Dobrą wiadomością jet to, że widziałem jego plan podróży.
Good news is I got a look at his itinerary.
Notatki służbowe i plan podróży są w sekcji niebieskiej.
Business notes and itinerary in the blue section.
Paszport i plan podróży masz w torbie.
Okay, your boarding pass and itinerary are in your bag.
Ma'am, sierżant Roberts zmienił swój plan podróży.
Ma'am, Sergeant Roberts changed his itinerary.
Twój plan podróży leżał na biurku Caroliny.
Your itinerary was on Caroline's desk.
Podałem miejsce i czas, cały plan podróży.
Where, when, the whole itinerary.
Więc jaki jest nasz kolejny zatwierdzony przez Hillary plan podróży?
So what's next on our Hillary-approved itinerary?
To jest... mój plan podróży... i mój hotel, w razie potrzeby gdybyś potrzebował porozmawiać ze mną.
Well... This is... my itinerary and my hotel in case you need to get in touch with me.
Zadzwoń do Daisy po nasz plan podróży Albo do Alfreda w Pound Ridge
Call Daisy for our itinerary Or Alfred at Pound Ridge
W związku z tym nie wystarczy pracować tylko przy pomocy planu podróży dla wagonów i dlatego musi zostać opracowany również plan podróży dla jednostek intermodalnych.
As a consequence it is not sufficient to work with only a trip plan for wagons and therefore a trip plan for the intermodal units must also be drawn up.
Jeżeli LRU zamierza mieć załadowane wagony w pociągu w trybie otwartego dostępu (LRU prowadzi pociąg przez całą drogę), to wstępny plan podróży jest sam w sobie planem ostatecznym.
If the LRU intends to have the wagon load in a train under Open Access mode (the LRU operates the train for the complete journey), the preliminary trip plan is per se the final one.
To znaczy, że twój plan podróży nie przewidywał Fraziers Bottom?
You mean your normal business itinerary does not include Fraziers Bottom?
W związku z tym w działalności tej nie można opierać się jedynie na planie podróży sporządzonym w odniesieniu do wagonów, należy również opracować plan podróży w odniesieniu do jednostek intermodalnych.
As a consequence it is not sufficient to work with only a trip plan for wagons and therefore a trip plan for the Intermodal units must also be drawn up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 92. Pasujących: 92. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo