Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "planu działania" na angielski

Wyszukaj planu działania w: Definicja Synonimy

Sugestie

Istnieje zatem wyraźna potrzeba wspólnego uzgodnienia regionalnego planu działania.
Thus, there is a definite need of a jointly agreed regional action plan.
Rzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
We do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Przyjęcie przedmiotowego planu działania oraz wytyczenie ambitnych celów w zakresie rozwijania niskoemisyjnej gospodarki daje możliwość pobudzania postępu.
Adoption of the roadmap, and the setting of ambitious goals for the development of a low carbon economy, offers an opportunity to stimulate progress.
Okoliczność ta nie uniemożliwia nam jednak opracowania realistycznego planu działania.
However, this circumstance does not prevent us from developing a realistic plan of action.
Europejczycy domagają się wizji i planu działania.
Europeans ask for a vision and a plan of action.
Muszę zdecydowanie poprosić o przygotowanie takiego planu działania.
I must ask firmly that this action plan be presented.
Stanowi to główny obszar rocznego planu działania.
This is a main area of the annual action plan.
Dalsze wdrażanie narodowej strategii przeciwdziałania korupcji oraz planu działania.
Continue to implement the national anti-corruption strategy and the action plan.
W opracowanie tego planu działania należy zaangażować zainteresowane podmioty atlantyckie.
Atlantic stakeholders should be involved in the drafting of this action plan.
Z radością przyjmuję też propozycję stworzenia planu działania przeciw podrabianiu produktów.
I would like to also welcome the proposal to create an action plan to reduce illegal counterfeiting of goods.
Z tego powodu zasadne byłoby udzielenie temu państwu pomocy w opracowaniu planu działania oraz szeregu środków specjalnych.
For this reason it would make sense to help this country with an action plan and a series of special measures.
Zadania realizowane na poziomie UE są wyrażane w postaci planu działania oraz, w razie potrzeby, konkretnych aktów prawnych.
The objectives to be pursued at the EU level shall be spelt out in terms of an Action Plan and, where necessary, targeted legislation.
Wzywam Komisję do bezzwłocznego opracowania planu działania na rzecz rozwiązania problemu powszechnej śmiertelności pszczół.
I call on the Commission to draw up an action plan without delay to deal with the widespread bee mortality.
Aktualizacja i wykonanie krajowego planu działania w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi.
Update and implement the national action plan for combating trafficking of human beings.
Wdrożenie kompleksowego planu działania w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do zdrowia publicznego.
Implement the comprehensive environmental action plan, particularly relating to public health issues.
Wdrożenie planu działania i wprowadzenie dalej idących przepisów prawnych i struktur na rzecz skuteczniejszego zwalczania handlu ludźmi.
Implement the action plan and strengthen legislative provisions and structures to fight more efficiently against trafficking in human beings.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł Stauner w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej unijnego budżetu.
Mr President, I voted in favour of Mrs Stauner's report on the Commission action plan towards an integrated internal control framework of the Union's budget.
Dlatego też uzgodniono, by zaprosić Komisję Europejską do sporządzenia planu działania.
It was therefore agreed to invite the European Commission to draw up an action plan.
Sprawozdawczyni zwróciła się do Komisji o opracowanie planu działania dotyczącego oświadczeń oraz przyjęcie wykazu kryteriów ich oceny.
The rapporteur asked the Commission to produce an action plan regarding claims and adopt a list of criteria for evaluating them.
Środki przewidziane w programie działań stanowią integralną część trzeciego planu działania dotyczącego środowiska wodnego.
The measures of the action programme form an integral part of the Third Action Plan for the Aquatic Environment.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1110. Pasujących: 1110. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo