Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "połączenie" na angielski

Wyszukaj połączenie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Unikalne połączenie automotywacji i aerodynamicznych innowacji.
A unique combination of automotive and aerodynamic innovation.
Jednostka rozlicza każde połączenie jednostek stosując metodę przejęcia.
An entity shall account for each business combination by applying the acquisition method.
Niestandardowe połączenie do głównego systemu z wnętrza statku.
Non-standard connection to main system coming from within the ship.
Może jest jakieś połączenie... między kontrolą i brakiem czucia.
Maybe there's some connection... between control and lack of feeling.
Tak jak obiecałem... będzie połączenie.
Just as I promised... will be no merger.
Krew Balcoinów ma specjalne połączenie z kryształami.
But Balcoin blood has a special connection to the crystals.
Jednak był niezrozumiany, wyraźnie Ty i Gordon dzieliliscie głębokie połączenie.
However misunderstood he was, clearly you and Gordon shared a deep connection.
Z odejściem Świętej Matki nasze połączenie z bestiami zostało przerwane.
With the Holy Mother's passing, our connection to the beasts within is severed.
To naczynie ma szczególne emocjonalne połączenie... z tym drugim.
This vessel has a special emotional connection... with the other one.
Podejrzewałaś to połączenie od samego początku.
You suspected the connection right from the start...
Do pracy operacyjnej punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej zostaje utworzone bezpieczne połączenie telekomunikacyjne.
The secure telecommunications connection shall be set up for the operational work of the contact points of the European Judicial Network.
Ograniczyliśmy również połączenie do wąskiego zakresu podświadomości obiektu.
We also limited the connection to a narrow range of the subject's subconscious.
Jeff, przenoszę połączenie do Twojego biura.
Jeff, I'm transferring a call to your office.
Josh, Dory Macklin z post powrót połączenie.
Josh, Dory Macklin from The Post returning your call.
Odebrano połączenie 911, najprawdopodobniej od ofiary.
Uniforms responded to a garbled 911 call, apparently from the victim.
To ciężkie połączenie ale mam pewien pomysł.
This is a rough composite, but you get the idea.
Mogli prześledzić połączenie tylko do centralki.
Well, they could only trace it to the general switchboard.
Zawsze mam połączenie z Matką Ziemią.
I've always had a connection with Mother Earth.
Ma tylko połączenie z biurem bardzo długim kablem.
It's just connected to the office by a really long piece of string.
Chaos Dokładnie, niemożność połączenie przyczyny i skutku.
Chaos. Exactly... the inability to link cause and effect.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5777. Pasujących: 5777. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo