Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "połączona z" na angielski

Wyszukaj połączona z w: Definicja Synonimy
connected to
attached to
connected with
coupled with
combined with linked to
coupled to
bonded to
joined to
RPS

Sugestie

Sue Brody jest połączona z centralną jednostką.
Sue Brody is connected to a central processing unit.
Jest... połączona z kością ramienia.
That's... connected to the shoulder bone.
Ta głowa zazwyczaj była połączona z ciałem Ronalda Tobina.
This head used to be attached to the body Ronald Tobin.
Jeżeli szyja pozostaje połączona z tuszą, nie zalicza się jej do podrobów.
If the neck remains attached to the carcase, it is not considered as one of the giblets.
W tej kwestii, mimo że nie jest bezpośrednio połączona z omawianym dziś tematem, ma pan z pewnością wsparcie także Komisji Prawnej.
That is a matter in which you surely have the support of the Committee on Legal Affairs too, although it is not directly connected with the subject we are discussing today.
Zawsze podczas nie jest archeologia połączona z rodziną Jezus...
Always while it is not archaeology connected with Jesús family...
Rysunek pokazuje, że Zwierciadło jest połączona z wyspą kablem.
The diagram shows that the looking glass is connected to the island by a cable.
Bez wątpienia, połączona z ostatnim przyczółkiem kanalii.
Connected to the last refuge of a scoundrel, no doubt.
Ziemia jest połączona z Plymouth przez ten tunel.
Earth is connected to Plymouth by this wormhole here.
Broń przytwierdzona do Twojej ręki jest połączona z Twoim mózgiem.
The weapon attached to your arm is connected to your brain.
Nie może być w żaden sposób połączona z tą zbrodnią.
She cannot be connected to the crime scene in any way.
Uważam, że ta książka jest połączona z twoją raną.
I think this book is connected to your wound.
Aczkolwiek, historia Hairy'ego jest połączona z historią Tria Mortesa.
However, Hairy's story is connected to Mortes Trio story.
Może być połączona z innym wymiarem.
It could be connected to another universe.
Rama powinna być połączona z każdym wózkiem przynajmniej w jednym punkcie.
The frame shall be connected to each bogie at least once.
Co więcej, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym powinna być połączona z istniejącymi inicjatywami.
Last, but not least, the fight against poverty and social exclusion should be connected to the existing programs.
Tak jakbym nie była już połączona z tym ciałem.
It's like I'm no longer connected to this body.
Masa bezwładności może być połączona z hamulcem bezpośrednio albo przez opony i koła.
The inertia mass may be connected to the brake either directly or via the tyres and wheels.
Jak ona jest połączona z tunelem?
How is she connected to a wormhole?
Ta groźba jest połączona z zamachem w restauracji.
I'm fairly certain that this threat is connected to the bombing at the restaurant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 395. Pasujących: 395. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo