Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pośredni" na angielski

Zobacz także: cel pośredni
Wyszukaj pośredni w: Definicja Synonimy

Sugestie

Traktat lizboński ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wszystkie służby Parlamentu Europejskiego.
The Treaty of Lisbon has a direct or indirect effect on all of the European Parliament's services.
Jego oddziaływanie na wyżej wspomnianą infrastrukturę może mieć tylko bardzo pośredni charakter.
Its impact on the abovementioned infrastructure can only be very indirect.
Ja również uważam, że środek ten stanowi etap pośredni.
I, too, am of the belief that this measure represents an intermediate step.
Zgłoszenie obowiązkowo obejmuje każdy pośredni etap wysyłki od miejsca wysłania do miejsca przeznaczenia.
Notification shall mandatorily cover any intermediate stage of the shipment from the place of dispatch to its final destination.
Możliwy jest pośredni lub bezpośredni udział dużych odbiorców końcowych w takich rynkach.
Large final consumers may participate directly or indirectly in such markets.
Bardzo cieszą nas sygnały mówiące o wznowieniu rozmów między Izraelem a Palestyńczykami, choć na razie mają one charakter pośredni.
We have been very pleased to see signs that talks are again taking place between Israel and the Palestinians, albeit indirectly for the time being.
W konsekwencji zakłócające efekty pomocy szkoleniowej powinny mieć jedynie drugorzędny i pośredni charakter.
Consequently, the distorting effects of the training aid should be only secondary and indirect.
Przepisy dotyczące wyceny aktywów wywierają jednak istotny pośredni wpływ na politykę inwestycyjną zakładu.
However, valuation of assets regulations exert a significant indirect influence over a company's investment policies.
Jednak wpływ na konkurencyjność i konkurencję ma charakter pośredni i nie jest niedopuszczalnie znaczny.
But these effects on competitiveness and competition are only indirect and not of undue magnitude.
b) nie jest zarejestrowany jako uczestnik pośredni;
(b) is not recognised as an indirect participant;
Odgrywanie ról pozwala na pośredni przegląd zaburzeń behawioralnych oraz wykrycie braku pewności siebie.
Role-playing for indirect review of behavioral dysfunction, and lack of self-confidence.
To samo osiągnąć można również w sposób pośredni.
However, the fixing of selling prices can also be achieved through indirect means.
Środek pośredni służący ograniczeniu sprzedaży biernej mogą stanowić ograniczenia ilościowe.
Quantity limitations may be an indirect means to restrict passive sales.
Sprawozdanie udziela również w sposób pośredni poparcia dla tureckich ataków na terytorium Iraku.
The report indirectly supports Turkish attacks on Iraqi territory.
Producent dostarcza komplet dokumentacji dającej wgląd w podstawową konstrukcję systemu i środki, którymi kontroluje on zmienne wyjściowe, w sposób bezpośredni czy też pośredni.
The manufacturer shall provide a documentation package that gives access to the basic design of the system and the means by which it controls its output variables, whether that control is direct or indirect.
"usługi ekosystemowe" oznaczają bezpośredni lub pośredni wkład ekosystemów w dobrostan człowieka;
'ecosystem services' means the direct and indirect contributions of ecosystems to human wellbeing;
Rozporządzenie określa procedury w sprawach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz.
It lays down procedures for matters with a direct or indirect impact on food and feed safety.
Należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy dostęp jest pośredni.
Should only be filled when access is indirect.
Zmiany takie nie mogą spowodować w sposób bezpośredni lub pośredni modyfikacji wartości dopuszczalnych lub progów ostrzegawczych.
Such adaptation must not have the effect of modifying the limit values or the alert thresholds either directly or indirectly.
Tego rodzaju środki nie mogą prowadzić do pogorszenia struktury rynku, na przykład przez pośredni wpływ na powstanie monopolu lub ścisłego oligopolu.
Such measures must not lead to a deterioration in the structure of the market, for example by having the indirect effect of creating a monopoly or a tight oligopoly situation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 482. Pasujących: 482. Czas odpowiedzi: 144 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo