Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poświęcić szczególną uwagę" na angielski

Wyszukaj poświęcić szczególną uwagę w: Definicja Synonimy
pay particular attention
pay special attention
paid to
give special attention
to devote special attention
specific attention
given special attention

Sugestie

Jest jeden aspekt, któremu musimy poświęcić szczególną uwagę.
There is one aspect that we must pay particular attention to.
Przy planowaniu i wdrażaniu środków strukturalnych musimy też poświęcić szczególną uwagę potrzebom obszarów górskich.
We must also pay particular attention to the needs of mountain areas, as we plan and implement structural measures.
uważa, że UE musi poświęcić szczególną uwagę sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Indiach i proponuje w związku z tym, aby we wszystkich programach współpracy na rzecz rozwoju między UE i Indiami wspierać MŚP poprzez działania wspomagające finansowanie lokalnych projektów uzasadnionych potrzebami rynku;
Considers that the EU must pay special attention to the small and medium-sized enterprise (SME) sector in India, and therefore suggests that in all development cooperation programmes between the EU and India, SMEs be strengthened through measures to help finance market-driven local projects;
Należy poświęcić szczególną uwagę ułatwianiu ścieżki zawodowej naukowcom w najbardziej produktywnym okresie życia.
Special attention should be paid to facilitating the scientific career of researchers in the most productive period of life.
Należy poświęcić szczególną uwagę ochronie szczególnie narażonych grup ludności, takich jak kobiety ciężarne, niemowlęta i dzieci.
Particular attention should be paid to the protection of vulnerable groups of the population, including pregnant women, infants and children.
wyraża opinię, że należy poświęcić szczególną uwagę przynajmniej następującym aspektom:
Takes the view that particular attention should be paid to at least the following:
Komisja (Eurostat) powinna poświęcić szczególną uwagę danym budżetowym regionów w państwach członkowskich, które mają autonomiczne regiony lub rządy.
The Commission (Eurostat) should pay particular attention to the fiscal data of regions where Member States have autonomous regions or governments.
mając na uwadze, że odpowiedniemu finansowaniu kosztów nauki, utrzymania, a także mobilności studentów należy poświęcić szczególną uwagę,
whereas particular attention should be paid to the appropriate funding of students' learning, living costs and mobility,
Jestem przekonany, że europejscy politycy powinni poświęcić szczególną uwagę ochronie środowiska naturalnego i wspierać wszystkie wysiłki na rzecz ochrony - lub wspomagania ochrony - dobrego stanu naszego środowiska, nie tylko w odniesieniu do Europy, ale także całego świata.
I am convinced that European politicians must pay particular attention to the protection of the environment, and must support all efforts aimed at or assisting in the protection of the wellbeing of our environment, not just in Europe, but on a global scale as well.
w związku z powyższym podkreśla, że należy poświęcić szczególną uwagę monitorowaniu cywilnych operacji zarządzania kryzysowego, które angażuje zasoby Rady, Komisji i państw członkowskich i wymaga od nich różnego zakresu odpowiedzialności, by zapewnić optymalną skuteczność i koordynację;
Underlines in this regard that special attention should be paid to monitoring civilian crisis management where resources and different responsibilities are pooled from the Council, the Commission and the Member States, so as to ensure optimum efficiency and coordination;
przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie Komisji, która zamierza poświęcić szczególną uwagę jakości uzasadnień przedkładanych przez nią wniosków oraz załączać do wniosków legislacyjnych streszczeń dla obywateli;
Welcomes the Commission's commitment to pay particular attention to the quality of its justifications of proposals and to attach Citizens' summaries to its legislative proposals;
uważa, że podejmując decyzje w sprawie instrumentów prawnych i wspólnych środków na szczeblu europejskim, należało będzie poświęcić szczególną uwagę dodatkowym kosztom dla obywateli europejskich, z którymi mogą wiązać się te środki, a także obciążeniom dla europejskiego przemysłu w zakresie kosztów produkcji i administracji;
Believes that, when deciding on legal instruments and joint measures at European level, special attention should be paid to the additional costs to European citizens these measures might entail, as well as the burdens on European industry with regard to production and administration costs;
Musimy również poświęcić szczególną uwagę sytuacji imigrantek: podwójnie dyskryminowane, aby włączyć się do społeczeństwa, muszą one stawić czoła wielu trudnościom.
Lastly, very particular attention must be paid to the situation of migrant women: victims of discrimination on two fronts, these women face a whole range of problems in attempting to integrate into our society.
Dodatkowo należy poświęcić szczególną uwagę ochronie praw własności intelektualnej.
In addition, particular attention needs to be given to protecting intellectual property rights.
Sprawozdanie to podkreśla obszary, którym Komisja powinna poświęcić szczególną uwagę.
I think that the report underlines clearly those areas to which the Commission should draw particular attention.
Ogólnie nalegamy, by dzieciom poświęcić szczególną uwagę.
In general, we have insisted that children receive special attention.
Zamierzam również poświęcić szczególną uwagę ocenie jakości naszej pracy.
I intend also to give special attention to the quality assessment of our work.
Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.
Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.
Są jednak pewne delikatne kwestie, którym należy poświęcić szczególną uwagę w trakcie rozwijania tych relacji.
However, there are certain sensitive issues which require particular attention in the process of developing these relations.
Pragnę podkreślić, że musimy poświęcić szczególną uwagę najbardziej narażonym osobom, które potrzebują ochrony międzynarodowej.
I would like to underline that we must pay specific attention to vulnerable categories of persons in need of international protection.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 79. Pasujących: 79. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo