Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "po jego zakończeniu" na angielski

Wyszukaj po jego zakończeniu w: Definicja Synonimy
afterwards
post-conflict
following treatment
at the termination of the
after
after the
at the end
Podawanie drugiego litra soli fizjologicznej powinno się wówczas rozpocząć na początku wlewu leku VISTIDE lub tuż po jego zakończeniu i trwać od 1 do 3 godzin.
If administered, the second litre of saline should be initiated either at the start of the VISTIDE infusion or immediately afterwards, and infused over a 1 to 3 hour period.
W celu rozpoznania wczesnych objawów takich działań, stan pacjenta jest regularnie kontrolowany w czasie każdego wlewu leku Erbitux i przynajmniej przez 1 godzinę po jego zakończeniu.
To recognise early signs of such effects, your condition will be checked regularly while you receive each infusion of Erbitux and for at least 1 hour afterwards.
mając na uwadze, że wielu dziennikarzy relacjonujących konflikt na Sri Lance oraz sytuację po jego zakończeniu doświadczyło przemocy i zastraszania,
whereas numerous journalists covering the conflict and the post-conflict situation in Sri Lanka have experienced violence and intimidation,
Mogą one wystąpić podczas leczenia lub po jego zakończeniu.
Side effects may occur during or following treatment.
Z uwagi na rodzaj tego związku chemicznego, kobiety oraz mężczyźni w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia produktem Zevalin oraz przez 12 miesięcy po jego zakończeniu.
Due to the nature of the compound, females of child-bearing potential, as well as males, should use effective contraceptive measures during treatment with Zevalin and for 12 months afterwards.
Poganiaj konia w trakcie wyścigu, nie po jego zakończeniu.
You kick a horse during the race, not after it's over.
Statystyki importowe nie wykazują jednak spadku wielkości przywozu do Unii produktu objętego postępowaniem w ODP lub po jego zakończeniu.
Import statistics do however not show any decrease in volume of exports of the product concerned to the Union during or after the RIP.
W przeglądzie uczestniczą wszystkie zainteresowane strony, a po jego zakończeniu Komisja przedstawia odpowiednie propozycje.
The review shall include the participation of all relevant stakeholders and, on its conclusion, the Commission shall bring forward appropriate proposals.
W takim przypadku państwo członkowskie informuje Komisję o wynikach takiego postępowania natychmiast po jego zakończeniu.
In such a case, the Member State shall inform the Commission of the result of those proceedings as soon as it becomes known.
Badanie wykazało, że wiele przedsiębiorstw zaprzestało działalności w rozpatrywanym okresie lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
The investigation showed that several companies have ceased production before, during and immediately after the period considered.
Podczas leczenia oraz po jego zakończeniu powinni oni także otrzymywać antybiotyki i leki przeciwwirusowe.
They should also receive antibiotics and antiviral medicines during and after treatment.
Pacjenci będą monitorowani przed leczeniem, podczas niego oraz po jego zakończeniu.
Patients will be monitored before, during and after treatment.
Objaw ten może wystąpić podczas leczenia lub po jego zakończeniu.
These can happen during treatment, or after treatment has stopped.
sposób zarządzania projektem po jego zakończeniu,
the way in which it will be managed once finished,
Próba może zostać wybrana w czasie trwania roku obrachunkowego lub po jego zakończeniu.
The sample may be selected during or after the accounting year.
Proszę jej przekazać żeby zadzwoniła, zaraz po jego zakończeniu.
Beth and Dave will be disappointed not to see you, that's all.
ocena trwałości oczekiwanych rezultatów projektu po jego zakończeniu;
an assessment of the sustainability of the project's expected results after project's completion;
Obszary otrzymujące premię za karczowanie są weryfikowane w sposób systematyczny przed karczowaniem i po jego zakończeniu.
Areas receiving a grubbing-up premium shall be systematically verified before and after the grubbing up.
Jestem pewien, że po jego zakończeniu, znajdą tu Państwo spokój i odpoczynek.
I'm sure when it's finished, you'll find it peaceful and delightful.
Dobrowolne programy lub środki interwencyjne w trakcie postępowania karnego lub po jego zakończeniu
Intervention programmes or measures on a voluntary basis in the course of or after criminal proceedings
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 164. Pasujących: 164. Czas odpowiedzi: 155 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo