Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "po kilku minutach" na angielski

Wyszukaj po kilku minutach w: Definicja Synonimy
within minutes
in a few minutes
in minutes
after a few minutes
a few minutes later
Policja pojawiła się po kilku minutach.
The police came, of course, within minutes.
Doświadcza się go już po kilku minutach każdego przyjęcia kiedy słyszymy słynne, nieśmiertelne pytanie XXI wieku: "czym się zajmujesz?"
You encounter it within minutes at a party, when you get asked that famous iconic question of the early 21st century, "What do you do?"
Na szczęście po kilku minutach, zobaczyłam na swoich nogach wysypkę podobną do oparzenia pokrzywą, która jest efektem ubocznym działania leku.
Thankfully, in a few minutes, I saw the signature hive-like rash appear on my legs, which is a side effect of the medication,
Woda jest zimna, kostniejesz po kilku minutach.
And the water's so cold it will numb your arms in minutes.
Po prostu wysprejuj i zatrzyj i po kilku minutach plama znika.
Just spray it on and rub it in and in minutes the stain is gone.
Po kilku minutach wysłano rozkazy odnalezienia Czerwonego Października i zatopienia go.
Within minutes of that meeting, orders were given to find Red October - and sink her.
Śmierć po kilku minutach.
I mean, death within minutes.
Działania niepożądane, które obserwowano w zasadniczych oraz dodatkowych badaniach klinicznych po podaniu Luminity (całkowita liczba pacjentów 2526) były pod względem nasilenia najczęściej łagodne do umiarkowanych, pojawiały się po kilku minutach od podania leku i ustępowały, bez leczenia w ciągu 15 minut.
The reported adverse reactions following the use of Luminity in pivotal and supportive trials (total of 2,526 patients) have generally been mild to moderate in intensity, occur within minutes after administration and usually resolve without therapeutic intervention within 15 minutes.
Ostatecznie będziemy wracać już po kilku minutach.
Eventually, we will only be here for a matter of minutes.
Sygnatura kryształu zaczyna zanikać po kilku minutach.
The crystal's quantum signature starts to fade after a few minutes.
W innym wypadku muszą się wyłączyć po kilku minutach.
So on routine calls, they have to click off after a few minutes.
A po kilku minutach odwróciłam się i powiedziałam,
And after a couple minutes, I turned to her and said,
Załoga ucierpiała już po kilku minutach pobytu w mgławicy.
The crew was unable to tolerate the nebula for even a few minutes.
Uspokoił się po kilku minutach, więc Mort zapytał czy może nas zostawic razem.
He calmed down after a few minutes, so Mort asked if it was okay to leave us together.
Jeśli konwerter funkcjonuje prawidłowo, po kilku minutach obecność NO oraz NOX zostanie zapisana jak pokazano na diagramie poniżej.
After several minutes the presence of NO and NOx will be recorded as shown in the diagram below if the converter is functioning properly.
Jeśli zepsuje się wam wentylator po kilku minutach będziecie martwi.
If something goes wrong with your ventilator, you'll be dead in a few short minutes.
Dysk twardy panelu jest tak zaprogramowany, żeby kasować nagrania po kilku minutach, ale eksplozja zniszczyła płytę główną.
The display panel's hard drive is set up to dump its video every couple of minutes, but the explosion blew out the motherboard.
Ten technik dostał ataku po kilku minutach.
The tech exhibited extreme paranoia within minutes of contact.
które zmieniają się w blady czerwony po kilku minutach
which changes into pale red after a few minutes
Pamiętam, że Math wyszedł z wody, a po kilku minutach zaczął się pytać, gdzie jest Alice.
I remember Matty got out, and a few minutes later, I heard him ask where was Alice.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 66. Pasujących: 66. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo