Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "po leczeniu" na angielski

Zobacz także: po leczeniu preparatem
Wyszukaj po leczeniu w: Definicja Synonimy
after treatment
post-treatment
following treatment
following therapy
after the treatment
on treatment
after therapy

Sugestie

Jednak w rzadkich przypadkach po leczeniu występowały ciężkie bakteryjne zakażenia wymienia.
However, in rare cases, serious bacterial udder infections have occurred after treatment.
Skuteczność mierzono, obserwując liczbę wszy na psach po leczeniu.
The effectiveness was measured by looking at the number of lice on the dogs after treatment.
W badaniu Tibial Nonunion porównano preparat Osigraft i autoprzeszczep, a pierwotny punkt końcowy określający skuteczność wyznaczono na 9 miesięcy po leczeniu.
The Tibial Nonunion pivotal trial compared Osigraft with autograft, with a primary efficacy endpoint at 9 months post-treatment.
Zaostrzenia występujące po leczeniu są zazwyczaj związane ze zwiększeniem miana DNA HBV i w większości przypadków jak się wydaje, samoistnie ustępują.
Post-treatment exacerbations are usually associated with rising HBV DNA, and the majority appears to be self-limited.
Głównym kryterium oceny skuteczności był odsetek pacjentów z pełną lub częściową remisją po leczeniu.
The main measures of effectiveness were the proportions of patients who had complete and partial remission following treatment.
Wszystkim pacjentom należy rutynowo podawać antybiotyki i środki przeciwwirusowe zarówno w czasie leczenia jak i po leczeniu (patrz punkt 4. 4).
Antibiotics and antivirals should be administered routinely to all patients throughout and following treatment (see section 4.4).
Stosowanie próbek wcześniej niż 24 godziny po leczeniu powinno być uzasadnione.
The use of sampling times earlier than 24 hours after treatment should be justified.
Powyższe reakcje ze strony wątroby były obserwowane podczas lub bezpośrednio po leczeniu i w większości przypadków ustępowały po odstawieniu telitromycyny.
These hepatic reactions were observed during or immediately after treatment, and in most cases were reversible after discontinuation of telithromycin.
Tę reakcję należy uwzględnić przy rozpoznaniu różnicowym przypadków ciężkiej lub przewlekłej biegunki podczas leczenia paklitakselem lub krótko po leczeniu.
This reaction should be considered in the differential diagnosis of cases of severe or persistent diarrhoea occurring during or shortly after treatment with paclitaxel.
Działania niepożądane obserwowane są zazwyczaj w pierwszym tygodniu po leczeniu i mają przemijający charakter.
Usually, undesirable effects are observed within the first week after treatment and are temporary in nature.
Możecie zobaczyć przed leczeniem i po leczeniu.
You can see before treatment and after treatment.
I możecie zobaczyć jak aureola przepływu krwi znika po leczeniu.
And you can see that the halo of blood flow disappears after treatment.
W rezultacie zwiększona stymulacja dopaminergiczna może prowadzić do działań niepożądanych obserwowanych po leczeniu inhibitorami COMT.
The consequent increase in dopaminergic stimulation can lead to the dopaminergic side effects observed after treatment with COMT inhibitors.
U kotów w bardzo rzadkich przypadkach po leczeniu może wystąpić ślinienie się i wymioty.
In cats, in very rare cases, the cat might salivate or vomit after treatment.
Zwiększenie aktywności AlAT po leczeniu w dwóch kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u dorosłych
Post-treatment ALT Elevations in 2 Placebo-Controlled Studies in Adults
Jednak czas do wystąpienia pogorszenia objawów choroby po leczeniu był taki sam w obu grupach (około 10 miesięcy).
However, the time taken for the disease to get worse after treatment was the same in both groups (about 10 months).
Skuteczność preparatu oceniano na podstawie liczby żywych pasożytów w różnym czasie po leczeniu.
The effectiveness of the product was measured by looking at the number of live parasites at various times after treatment.
Infekcje W trakcie pierwszych 13 tygodni po leczeniu produktem Zevalin u pacjentów bardzo często występowały infekcje.
Infections During the first 13 weeks after treatment with Zevalin, patients very commonly developed infections.
Dla każdego epizodu bólu przebijającego (BTP), intensywność bólu oceniano przed leczeniem i w kilku odstępach czasowych po leczeniu.
For each BTP episode, pain intensity was assessed prior to and at several time points after treatment.
Badanie histologiczne kości wykonano u 7 pacjentów z chorobą Pageta w 6 miesięcy po leczeniu kwasem zoledronowym w dawce 5 mg.
Bone histology was evaluated in 7 patients with Paget's disease 6 months after treatment with 5 mg zoledronic acid.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 210. Pasujących: 210. Czas odpowiedzi: 152 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo