Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "po trzecie" na angielski

Wyszukaj po trzecie w: Definicja Synonimy
Wreszcie po trzecie, powinniśmy skończyć z polityką podwójnych standardów.
Thirdly and finally, we should put an end to our policy of double standards.
Albo, po trzecie, jego akta zostały zniszczone.
Or thirdly, the man's files have been destroyed.
A po trzecie, właśnie dlatego potrzebuję własnego mieszkania.
And third of all, this is just another reminder of why I need my own place.
A po trzecie, wygrałem więc...
And, third, I've won.
I po trzecie, obiecuje być wyrozumiała.
And number three, she promises to keep an open mind.
A po trzecie jest "Wilkołakiem z Wall Street".
And number three - he's the werewolf of wall street.
I po trzecie, mówiłaś, że leczenie ci pomogło.
And third, you even said that the treatment helped.
A po trzecie, potrzebuję długopis i kartkę.
And third, I need a pen and some paper.
A po trzecie nie chodzę dookoła mówiąc,
And third of all, I don't walk around saying,
I po trzecie, spacery powodują mniej zanieczyszczeń.
The third is that it causes less pollution.
I wreszcie po trzecie, potrzebujemy funduszu uwzględnionego w szerszych ramach silnej europejskiej polityki spójności.
Third, and finally, we need a fund that is included in the broader framework of a strong European cohesion policy.
A po trzecie, zlicytowali posiadłość.
Third, they auctioned the property.
I po trzecie, to nie karawan.
And third, she's no hearse.
I po trzecie, musi umrzeć.
And third, it's to the death.
Wreszcie po trzecie, istnieje również możliwość pozyskania kapitału u osób trzecich.
Thirdly, there would always be the possibility to recourse to third party equity.
I po trzecie, wzmocnienie roli EBC w stabilności finansowej.
And third, strengthening the role of the ECB in financial stability.
Chciałbym w szczególności poruszyć trzy kwestie: po pierwsze, interesy konsumentów; po drugie, zasadę pomocniczości i po trzecie istotność.
There are three points in particular which I should like to mention: firstly, consumers' interests; secondly, the principle of subsidiarity, and thirdly, relevance.
I po trzecie; wszystko zjadłaś.
And third; you ate all the brownies.
Po drugie zastrzegliśmy, żeby lotniska miały swobodę wyboru preferowanego modelu działalności gospodarczej i po trzecie objęliśmy dyrektywą sieci lotnisk.
Secondly, we have stipulated that airports will be free to choose their preferred business model, and thirdly, we have included airport networks generally within the scope of the directive.
A po trzecie musimy tutaj trenowac.
Third, we have to practice in here.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2283. Pasujących: 2283. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo