Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pobrać opłatę" na angielski

Wyszukaj pobrać opłatę w: Definicja Synonimy
charge
Muszę pobrać opłatę 20 dolarów więcej za dwie osoby.
I have to charge you $20 extra for double occupancy.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
For any further copies requested by the data subject, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs.
My je skanujemy przy wejściu, żeby pobrać opłatę.
We zap 'em on the way in, collect the cover charge.
W celu zapewnienia finansowania kontroli u źródła należy pobrać opłatę.
To finance controls at origin a fee must be charged.
Wie pan co, panie Ward, myślę, że możemy zrobić wyjątek i pobrać opłatę za jedną noc.
But you know, you know what, Mr. Ward, I think that we can see to just charging you for the one night.
jednakże zamówienia takie są rejestrowane zgodnie z obowiązującymi prawami państwa AKP i można od nich pobrać opłatę uzależnioną od charakteru świadczonych usług;
however, such contracts shall be registered in accordance with the laws in force in the ACP State and a fee corresponding to the service rendered may be charged for it;
W przypadku gdy umowa ramowa przewiduje, że dostawca usług płatniczych może pobrać opłatę w razie odmowy, opłata taka powinna być obiektywnie uzasadniona i ustalona na jak najniższym poziomie.
Where the framework contract provides that the payment service provider may charge a fee for refusal, such a fee should be objectively justified and should be kept as low as possible.
Jeżeli państwo członkowskie współpracuje z usługodawcą zewnętrznym, mając na względzie wydawanie wiz, usługodawca zewnętrzny może pobrać opłatę administracyjną.
If a Member State cooperates with an external service provider in view of issuing a visa the external service provider may charge a service fee.
po trzecie, jeśli przedłużenie dotyczy więcej niż pięciu pól, można dodatkowo pobrać opłatę jednorazową [20].
thirdly, if the extension concerns more than five fields a one-off payment may be charged in addition [20].
Będę musiał pobrać opłatę!
I'll have to give a penalty.
Przepraszam, muszę pobrać opłatę.
Well, I'm sorry.
Organy władzy publicznej powinny móc pobrać opłatę za dostarczenie informacji o środowisku, jednak opłata taka nie powinna być wygórowana, co oznacza, że nie może ona przekraczać rzeczywistych kosztów omawianych materiałów.
Public authorities should be able to make a charge for supplying environmental information but such a charge should be reasonable. This implies that, as a general rule, charges may not exceed actual costs of producing the material in question.

Pozostałe wyniki

CESR może pobrać od agencji ratingowej opłatę rejestracyjną.
The CESR may charge a registration fee to the credit rating agency.
pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information or communication or taking the action requested; or
CDPW udziela kontrahentowi centralnemu lub systemowi obrotu dostępu do swoich systemów rozrachunku papierów wartościowych w sposób niedyskryminacyjny i przejrzysty oraz może pobrać rozsądną opłatę handlową za taki dostęp zgodnie z metodą koszt plus, chyba że obie strony uzgodnią inaczej.
A CSD shall provide access to its securities settlement systems on a non-discriminatory and transparent basis to a CCP or a trading venue and may charge a reasonable commercial fee for such access on a cost-plus basis, unless otherwise agreed by both parties.
Jeżeli żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, zwłaszcza ze względu na swą powtarzalność, organ nadzorczy może pobrać rozsądną opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych lub może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Where a request is manifestly unfounded or excessive, in particular because it is repetitive, the supervisory authority may charge a reasonable fee based on its administrative costs, or may refuse to act on the request.
CDPW będący adresatem wniosku może pobrać od CDPW będącego wnioskodawcą rozsądną opłatę handlową zgodnie z metodą koszt plus za umożliwienie dostępu przez niestandardowe połączenie operacyjne, chyba że obie strony uzgodnią inaczej.
The receiving CSD may charge a reasonable commercial fee on a cost-plus basis to the requesting CSD for making customised link access available, unless otherwise agreed by both parties.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo