Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pobytu za granicą" na angielski

Wyszukaj pobytu za granicą w: Definicja Synonimy
stay abroad
while abroad
they are abroad
ESA 95 stwierdza, że studenci są zawsze uznawani jako rezydenci zamieszkujący kraj rodzimy, niezależnie od czasu ich pobytu za granicą.
ESA 95 states that students are always regarded as residents of their home country, irrespective of the duration of their stay abroad.
otwarcia zagranicą rachunku przez słowackich rezydentów niebędących bankami, z wyjątkiem osób fizycznych podczas ich pobytu za granicą;
opening an account abroad by a Slovak non-bank resident, except for the natural persons during their stay abroad;
Operatorzy macierzyści gwarantują, że ich klienci korzystający z roamingu mogą podczas pobytu za granicą dokonać w łatwy sposób i przy pierwszej próbie wyboru sieci odwiedzanej.
Home providers shall ensure that their roaming customers are able to choose, easily and at the first attempt, the visited network while abroad.
▌W celu poprawy przejrzystości cen detalicznych za wykonywanie i odbieranie regulowanych połączeń w roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc klientom korzystającym z roamingu w podejmowaniu decyzji co do korzystania ze swojego telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą,
▌In order to improve the transparency of retail prices for making and receiving regulated roaming calls within the Community and to help roaming customers make decisions on the use of their mobile telephones while abroad,
Zalecamy wprowadzenie minimalnego okresu pobytu za granicą wynoszącego sześć miesięcy (jeden semestr). Zwrot inwestycji wydaje się być ograniczony, jeżeli studenci są wysyłani za granicę na okres tylko trzech lub czterech miesięcy.
We recommend introducing a minimum stay abroad of six months (one semester). Return on investment appears to be limited when scholars are sent out for only a period of three or four months.
Nie można odmówić zezwolenia na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie ze względu na to, że towary były używane lub uszkodzone lub też że stan ich uległ pogorszeniu podczas pobytu za granicą.
Reimportation in the same state shall not be refused on the grounds that the goods have been used or damaged, or have deteriorated during their stay abroad.
Przygotowanie: Prosimy opisać w jaki sposób i kiedy zostało/zostanie zorganizowane przygotowanie uczestników do pobytu za granicą; jaki będzie zakres przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego?
Preparation: Describe how and when the participants have been/will be prepared for the stay abroad; discuss pedagogical, cultural and linguistic preparation they will receive?
Wymóg pobytu za granicą przez co najmniej jeden semestr powinien być stosowany jako priotytet, ale nie jako kryterium kwalifikacyjne.
The requisite of a period of stay abroad for at least one semester should be applied as a priority but not as an eligibility criterion.
Komisja Przemysłu, która odpowiada w Parlamencie za projekt, chce także zwiększenia przejrzystości przepisów dotyczących surfowania w sieci i pobierania danych przez telefony komórkowe podczas pobytu za granicą.
MEPs also want to improve transparency for surfing the web and downloading data on mobile phones while abroad.
Nie można odmówić zezwolenia na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie ze względu na to, że towary w trakcie pobytu za granicą były poddane operacjom niezbędnym do ich utrzymania w należytym stanie, pod warunkiem że te operacje nie wpłynęły na ich jakość.
Reimportation in the same state shall not be refused on the grounds that, during their stay abroad, the goods have undergone operations necessary for their preservation or maintenance provided, however, that their value at the time of exportation has not been enhanced by such operations.
Jestem ciekaw, co robiłaś w czasie mojego pobytu za granicą.
I'd like to hear what you've been doing during my absence abroad.
Na przykład obywatele Wielkiej Brytanii tracą prawo do głosowania w wyborach powszechnych po 15 latach pobytu za granicą.
UK citizens, for example, lose the right to vote in UK elections after 15 years abroad.
W chwili obecnej przeważająca większość ludzi dość niechętnie korzysta z telefonów komórkowych podczas pobytu za granicą, ponieważ obawiają się wysokich rachunków za roaming.
At the moment, the overwhelming majority of people are still somewhat reluctant to use mobile telephones when they are abroad due to the fear of the roaming bill.
Zwykle młodzi ludzie: 77% osób do 24 roku życia korzysta z wiadomości tekstowych podczas pobytu za granicą, ponieważ jest to dla nich łatwiejsze i tańsze.
Mainly our young people: 77% of young people up to the age of 24 use text messages when they are abroad because it is easier and cheaper for them.
Jeżeli prawo do pobytu za granicą jest prawem unijnym, nie możemy pozwolić państwom członkowskim, by dodawały szczególne przepisy, tak jak zrobił to włoski rząd w swoim dekrecie.
If the right of residence abroad is an EU right, we cannot allow Member States to rewrite the exceptional provisions, as the Italian Government has done in its decree.
w przypadku podróży lub pobytu za granicą osób małoletnich, informacji umożliwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną za dziecko w miejscu jego pobytu;
in the case of journeys or stays abroad by minors, information enabling direct contact to be established with the child or the person responsible at the child's place of stay;
Przez cały czas pobytu za granicą otrzymywałem od rodziców listy. Przypominali mi o mojej przyszłości w biznesie ananasowym ojca.
All the time I was overseas, I got a letter from my folks every week reminding me of my beautiful future in my dad's pineapple business.
Rozwiązania wymagają także takie kwestie jak uzyskanie wiz, dokumentów medycznych w różnych językach czy przenoszenie grantów podczas pobytu za granicą.
Other matters which also need to be resolved include difficulties with obtaining visas, medical papers being in various languages and the portability of scholarships when going abroad.
Z drugiej zaś strony, to biznesmeni w największej mierze muszą pobierać dane podczas pobytu za granicą.
On the other hand, businessmen are the ones who mostly need to download a file while being abroad.
Działania programu Marie-Curie muszą umożliwić usunięcie wszystkich przeszkód utrudniających działalność badawczą podczas pobytu za granicą, które napotykają naukowcy.
The Marie Curie actions must be such as to rule out every difficulty that might prevent a researcher from engaging in research activity during a spell abroad.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23. Pasujących: 23. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo