Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pochwalić" na angielski

Zobacz także: pochwalić się
Wyszukaj pochwalić w: Definicja Synonimy
commend
praise
boast
applaud
compliment
show off
welcome
show for
commended
brag about
praised
applauded

Sugestie

86
Chcę pochwalić Komisję za poczynione usprawnienia.
I commend the Commission for the improvements they have made.
Mogę panią pochwalić, dr Montgomery.
Well, I commend you, Dr. Montgomery.
Chciałbym pogratulować Komisji i pochwalić ją za przedmiotowy dokument.
I wish to congratulate and praise the Commission for this document.
Republice braknie słów, by cię wystarczająco pochwalić.
The Republic cannot praise you enough.
Ten kraj może się pochwalić posiadaniem najlepszej konstytucji na świecie.
This country can boast of having the greatest constitution in the world.
Żeby się mógł... pochwalić przed przyjaciółmi, że widział front.
So that he can... boast to his friends that he has seen the frontier.
Chcę wyraźnie pochwalić Komisję, ponieważ ma rację.
I wish to explicitly commend the Commission, because it is right.
Szczególnie zaś pragnę pochwalić pana komisarza za dotychczasowe osiągnięcia.
In particular, I commend the Commissioner for what he has done.
Muszę pochwalić organizacje humanitarne za ich wysiłki i pracę.
I must commend the efforts made and the work carried out by the humanitarian organisations.
Bez wątpienia pragnie nas pochwalić za osiągnięcie zwycięstwa.
No doubt to commend us on our great victory.
Nie mógłby się pochwalić żadnym naukowym odkryciem... ani artystycznym talentem.
He could not boast any scientific achievement... or artistic gift.
Pragnę pochwalić Chorwację za znaczący postęp, jakiego dokonała w zakresie wypełniania kryteriów potrzebnych do zakończenia negocjacji akcesyjnych.
I would commend Croatia for the substantial progress achieved in attaining the benchmarks needed to conclude the accession negotiations.
Pragnę tutaj więc skorzystać ze sposobności, by pochwalić personel tych agencji.
I should therefore like to take this opportunity to praise the staff of these agencies.
Przede wszystkim chcę podziękować Martinowi Häuslingowi za to ważne sprawozdanie i pochwalić go, mimo że jestem zawiedziony ostateczną wersją tego dokumentu.
Mr President, first of all, I would also like to thank and commend Martin Häusling for his important report, even though I am disappointed with the final version.
Chciałbym serdecznie pochwalić ogromny nakład pracy włożony przez Parlament Europejski w przygotowanie pakietu klimatyczno-energetycznego.
May I warmly commend the huge volume of work that the European Parliament has been putting into the climate and energy package.
Po pierwsze chciałbym pochwalić ich imponujące wywody.
First, I'd just like to commend the their impressive remarks.
Muszę pochwalić Waszą Wysokość za pomysłowość.
I must compliment Your Highness on his ingenuity.
Chciałbym tu gorąco pochwalić wielki profesjonalizm prezydencji szwedzkiej.
I would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.
Chciałbym to podkreślić i Panią pochwalić.
I would like to stress this and to commend you for this.
Muszę pochwalić postępy złotych płaszczy w ostatnich tygodniach.
I must compliment you on the Gold Cloaks' performance these last few weeks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 535. Pasujących: 535. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo