Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pochylić się" na angielski

Wyszukaj pochylić się w: Definicja Synonimy
lean over
bend over
Pomyślałam, że Troy mógłby pochylić się i zamknąć jej szybę.
Then I thought Troy could lean over and roll up her window.
Po co ta podróż, żeby być razem kiedy wszystko co musiałeś zrobić to pochylić się i... Pocałować cię.
Why this journey to be together when all you had to do was lean over and - ?
teraz, mógłbyś pochylić się i wyznaczyć mi cel?
Now would you bend over and give me a target?
Wade, gdybyś mógł tylko pochylić się w dół.
Wade, if you could just lean down.
Chciałbym pochylić się nad zasadniczymi przesłaniami, zawartymi w przedmiotowym sprawozdaniu.
I would like to dwell on the basic messages conveyed in this report.
UE i Libia muszą pochylić się nad szeregiem kwestii.
The EU needs to engage with Libya across a broad range of issues.
Będę musiał pochylić się nad dwiema osobami.
Then I'd have to lean over two people.
Możecie napisać do swojego rządu, że musimy pochylić się nad losem tych niezrozumianych stworzeń.
You can write a letter to your government and tell them that we need to focus on these very misunderstood creatures.
Mogłabym pochylić się i go strzepać, ale nie schylę się tak nisko.
I'd reach down and knock it off, but I can't go down that low.
rozsunąć stopy... i pochylić się do przodu.
Separate your feet and bow forward.
inne dzieci mogą stwarzać dodatkowe ryzyko (np. próbując pochylić się nad łóżeczkiem),
other children may pose additional risks (e.g. by trying to bend over the bed),
Najlepszym sposobem na przeciek... jest zwyczajnie pochylić się i szeptać do czyjegoś ucha.
The best way to leak is simply lean forward and whisper in another person's ear
Jak pochylić się żeby Cię pocałować to było bardzo dziwne ale... była część mnie która czuła sie szczęśliwa i wolna, na tyle żeby cię pocałować.
As I leaned to kiss you was really very strange, but... there was a part in me that I feel happy to be free, to be about to kiss you.
Jedyny na niego sposób to jechać, pochylić się, napić i liczyć na szczęście, co nie?
The only way you can do it is a drive, bend, drink, get up, hope for the best, right?
Tata odmalował to tak, jakbyś była otoczona przez małą armię... no wiesz, wystarczająca ilość osób, by się tobą zaopiekować, a później pochylić się przed pomnikiem Saddama.
Dad made it seem like you were surrounded by a small army - you know, enough people to care for you, then go topple Saddam's statue.
Pochylić się, lewa ręka prosto...
Head down, left arm stiff.
Pochylić się i biegnąć, zrozumiałam.
Lean and run, got it.
Musimy pochylić się. Pochylić?
We have to get down on the ground.
Proszę pochylić się, sir!
Get down, sir!
Proszę pochylić się trochę bardziej.
Lean in a little more.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo