Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poczta elektroniczna" na angielski

Wyszukaj poczta elektroniczna w: Definicja Synonimy
electronic mail
email

Sugestie

do wymiany informacji między organami celnymi wykorzystywana jest poczta elektroniczna.
for the exchange of information between customs authorities electronic mail shall be used.
Wykaz statków oraz informacje dodatkowe są przekazywane Komisji, preferowana jest skomputeryzowana forma przesyłania danych lub poczta elektroniczna.
The list of vessels and the supplementary information shall be supplied to the Commission preferably by computerized data transmission or by electronic mail.
Formularz roszczenia może być złożony bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub innych środków komunikacji, takich jak faks lub poczta elektroniczna, akceptowalnych w Państwie Członkowskim, w którym wszczyna się postępowanie.
The claim form may be lodged directly, by post or by any other means of communication such as fax or email acceptable to the Member State in which the procedure is commenced.
W dłuższej perspektywie projekt mógłby objąć zarówno pisemną (poczta elektroniczna i wiadomości tekstowe), jak i głosową (telefony stacjonarne i komórkowe) komunikację elektroniczną.
In the longer term, the action could encompass both written (email and text messages) and vocal (fixed and mobile) electronic communications.
Po drugie, poczta elektroniczna lub strona internetowa musi pozwalać na przechowywanie informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę jednostronnie przez przedsiębiorcę.
Secondly, the electronic mail or website should allow for the information to be stored in such a way as to make it impossible for the trader to change it unilaterally.
Nowe technologie, takie jak faks albo poczta elektroniczna, wywierają ogromny nacisk na tradycyjne usługi pocztowe.
New technologies, such as fax or electronic mail, are putting enormous pressures on the traditional postal services.
W tym celu informacje powinny być kierowane osobiście do posiadaczy jednostek uczestnictwa, w formie papierowej albo na innym trwałym nośniku, takim jak poczta elektroniczna (e-mail).
For that reason the information should be personally addressed to unit-holders either on paper or in another durable medium such as electronic mail (e-mail).
Należy mieć na uwadze to, że poczta elektroniczna posiada ograniczenia objętości, co może wykluczyć ten środek przesyłania w odniesieniu do obszernych zestawów danych.
Note that electronic mail is subject to maximum size limits which may exclude its use for large data sets.
"poczta elektroniczna" oznacza wiadomość tekstową, głosową, dźwiękową lub obrazkową wysłaną za pośrednictwem publicznej sieci łączności, która może być przechowywana w sieci lub terminalu odbiorcy do chwili jej odebrania przez odbiorcę.
"electronic mail" means any text, voice, sound or image message sent over a public communications network which can be stored in the network or in the recipient's terminal equipment until it is collected by the recipient.
Dzięki temu IMI zapewnia znacznie wyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa niż inne metody wymiany informacji, takie jak poczta, telefon, faks lub poczta elektroniczna.
Therefore, IMI offers a considerably higher level of protection and security than other methods of information exchange such as regular mail, telephone, fax or electronic mail.
Niezależnie od wniosku na podstawie Traktatu wszyscy razem - mam na myśli wszystkie ramiona władzy budżetowej i Komisję - postanowiliśmy dodać dwa i pół miesiąca do procedury, głównie dlatego, że nie istniała wtedy poczta elektroniczna.
We, on top of the treaty request, we altogether - I mean all budgetary authorities and the Commission - agreed to add two and a half months to the procedure, mainly because at that time there was no electronic mail.
Trwałe nośniki informacji obejmują w szczególności dyskietki, płyty CD-ROM, płyty DVD oraz twardy dysk komputera konsumenta, na którym przechowywana jest poczta elektroniczna, ale nie obejmują stron internetowych, chyba że spełniają one w pełni kryteria zawarte w definicji trwałego nośnika informacji.
Durable mediums include in particular floppy discs, CD-ROMs, DVDs and the hard drive of the consumer's computer on which the electronic mail is stored, but they do not include Internet websites unless they fulfil the criteria contained in the definition of a durable medium.
wykorzystywane środki komunikacji, takie jak telefon (stacjonarny/komórkowy), faks, pager, poczta elektroniczna, adresy pocztowe, łącze (łącza) internetowe;
means of communication used, such as telephone (static/mobile), fax, pager, electronic mail, postal addresses, internet connection(s);
poczta, faks, poczta elektroniczna.
post, fax, email.
Definicja trwałego nośnika powinna obejmować w szczególności dokumenty na papierze, pamięć podręczną USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci i dysk twardy komputera, na którym przechowywana jest poczta elektroniczna i pliki PDF.
The definition of durable medium should include in particular documents on paper, USB sticks, CD-ROMs, DVDs, memory cards and the hard drive of the computer on which the electronic mail or a pdf file is stored.
Ponadto podają oni przykłady zastosowań transmisji danych w roamingu, takich jak poczta elektroniczna, przesyłanie zdjęć, przeglądanie stron internetowych, ze wskazaniem przybliżonej ilości wykorzystywanych danych.
Furthermore, they shall give examples of data roaming applications, such as email, picture and web-browsing, indicating their approximate size in terms of data usage.
elektroniczne formy składania meldunków, jak poczta elektroniczna, służą do przekazu informacji częściowo dynamicznych,
Electronic reporting devices, like email, are meant to exchange the semi-dynamic information.
Do przesyłania powiadomień do Komisji powinna być stosowana poczta elektroniczna.
E-mail should be used for sending the notifications to the Commission.
Należy umożliwić wykorzystywanie technologii komunikacyjnych, takich jak poczta elektroniczna, nagrania wideo czy elektroniczne formularze zawiadomienia.
It should be possible to make use of communication technology, such as e-mail, video recordings or online electronic forms for making complaints.
A dlaczego Cię interesuje moja poczta elektroniczna?
Why are you asking me this?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 35. Pasujących: 35. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo