Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod żadnym warunkiem nie" na angielski

Wyszukaj pod żadnym warunkiem nie w: Definicja Synonimy
under no circumstances
not under any circumstances
cannot under any circumstances
W czasie kryzysu gospodarczego i finansowego liczba aktów przemocy rośnie, zatem pod żadnym warunkiem nie możemy zmniejszyć finansowania w tym obszarze.
Even more acts of violence are taking place during the economic and financial crisis, therefore under no circumstances can we reduce financing in this area.
Moje rozkazy brzmią, pod żadnym warunkiem nie informować policji miasta Miami... ponieważ mają za dużo przecieków.
My orders are, under no circumstances share information with Miami PD... because they got too many leaks.
Dane te pod żadnym warunkiem nie mogą być udostępniane stronom trzecim;
Such data may not under any circumstances be communicated to other parties;
Wynikające z niniejszej konwencji zobowiązanie państw, w których wytwarzane są odpady niebezpieczne i inne odpady, wymagające, aby odpady te były zagospodarowane w sposób bezpieczny dla środowiska, pod żadnym warunkiem nie może być przenoszone na państwa importujące lub tranzytowe.
The obligation under this Convention of States in which hazardous wastes and other wastes are generated to require that those wastes are managed in an environmentally sound manner may not under any circumstances be transferred to the States of import or transit.
Pod żadnym warunkiem nie mów im, że tu jestem.
Under no circumstances tell any of them that I'm here.
Lau musi wrócić, ale Chińczycy pod żadnym warunkiem nie deportują jednego ze swoich.
We need Lau back... but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.
Mój pan mówi, że Czarny Statek wkrótce przybędzie, lecz pod żadnym warunkiem nie możesz go zaatakować.
My master says that the Black Ship will arrive soon, but under no circumstances can you consider attacking the Black Ship here.
Zasady te są sztandarowe dla Europy i pod żadnym warunkiem nie możemy robić wyjątków w tym obszarze.
These principles are Europe's banner, and we cannot make exceptions to them under any circumstances.
Jednak pod żadnym warunkiem nie mogę zgodzić się na rozwiązania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia obywateli i niekorzystnie wpływają na europejski model żywieniowy.
However, I cannot under any circumstances accept solutions that endanger the health of citizens and adversely affect the European food model.
Prywatny kapitałodawca pod żadnym warunkiem nie udostępniłby takiej kwoty przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji.
No private investor would have provided such funds to a firm in difficulty on any terms.
W oddzielnej rezolucji przedstawionej przez grupy EPP, S&D, ALDE, Greens/EFA, ECR oraz GUE/NGL, Parlament podkreśla, że dane PNR pod żadnym warunkiem nie powinny być używane do celów eksploracji danych lub tworzenia profili.
In a separate resolution on this subject, tabled by the EPP, S&D, ALDE, Greens/EFA, ECR and GUE/NGL groups, Parliament stresses that PNR data should in no circumstances be used for data mining or profiling.
Wyrażamy ubolewanie z powodu braku przyjęcia wniosku naszej grupy parlamentarnej, w którym wzywa się wszystkie kraje do natychmiastowego zaprzestania produkcji min lądowych i apeluje się, by oddziały UE w żadnym wypadku i pod żadnym warunkiem nie używały min.
We regret the failure to adopt the proposal by our parliamentary group calling upon all countries to immediately halt the production of landmines and urging that under no circumstances or conditions should EU troops make use of mines.
Z pokorą melduję! Pod żadnym warunkiem nie piszczy.
I humbly report, under no circumstances does he peep.
Pod żadnym warunkiem nie można urządzać publicznych zgromadzeń.
Under no circumstances should you gather publicly.
Pod żadnym warunkiem nie wstaniesz z łóżka.
Frida, under no circumstances are you to leave this bed.
Pod żadnym warunkiem nie wolno nam podważać solidarności.
This solidarity cannot under any circumstances be called into question.
Pod żadnym warunkiem nie możesz zmieniać, modyfikować, lub usuwać nadajnika umieszczonego przy kostce.
Under no circumstances shall you tamper with, modify, or remove your ankle unit.
Pod żadnym warunkiem nie wyjawisz sekretów rodziny, - szczególnie tych, mogących narazić dziecko.
Under no circumstances will you divulge any family secrets, especially none that would endanger our child.
Pod żadnym warunkiem nie uznamy jakiegokolwiek tak zwanego państwa utworzonego bezprawnie i w wyniku konfliktów w regionach rozłamowych, czy też zorganizowanych w sposób niezgodny z prawem postępowań wyborczych, takich ja te, które miały miejsce ostatnio w Abchazji.
We will not recognise, under any circumstances, the so-called states created illegally and as a result of conflict in separatist regions, nor election proceedings organised illegally, such as those carried out recently in Abkhazia.
Tak, mogłabym tak kiedyś zrobić, ale pod żadnym warunkiem nie byłabym z byłym chłopakiem mojej przyjaciółki.
Yes, I may have transgressed in the past, but under no circumstances will I ever hook up with my best friend's ex.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo