Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod uwagę bierze" na angielski

Wyszukaj pod uwagę bierze w: Definicja Synonimy
taken into account
taken into consideration
to be considered

Sugestie

Jeżeli powierzchnia emitująca światło danego urządzenia zajmuje tylko część całkowitej powierzchni czynnej odbłyśnika, pod uwagę bierze się rzut tylko tej części.
If the light emitting surface of the lamp extends over part only of the full aperture of the reflector, then the projection of that part only is taken into account.
w przypadku dostarczenia KBC przez kontrahenta niekwalifikowanych aktywów pod uwagę bierze się wartość niekwalifikowanych aktywów po redukcji wartości w wycenie; lub
in the case of ineligible assets which are provided by the counterparty to an NCB, the value of the ineligible assets after haircuts are taken into account; or
Pod uwagę bierze się całkowite koszty inwestycji.
Total investment costs are taken into account.
Pod uwagę bierze się wszystkie przychody, w tym np. oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na uprawnienia w systemie handlu uprawnieniami do emisji.
All revenues, including for instance cost savings from a reduced need for ETS allowances, are taken into account.
Pod uwagę bierze się wszystkie instrumenty uwzględnione w poszczególnych portfelach, z wyjątkiem instrumentów uwzględnionych w pozycjach "Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń", które nie są wykorzystywane do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej.
All instruments in the various portfolios are taken into account except those included in the items 'Derivatives - Hedge accounting' not used to hedge interest rate risk.
W procedurze wyboru pod uwagę bierze się również dodatkowe wnioski otrzymane z innych źródeł.
Additional applications received through other channels will also be taken into consideration in the selection procedure.
Przy ocenie produkcji pod uwagę bierze się wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 pracowników.
For the evaluation of production, account shall be taken of all undertakings employing at least 20 people.
Przy wydaniu pozwolenia na przywóz pod uwagę bierze się jedynie te ilości, które podano w świadectwie wywozowym w rubryce "waga przesyłki".
Only the quantity indicated under "shipped weight" on the export certificate shall be taken into consideration for the issue of the import licence.
Podczas określania zapotrzebowania Azorów na cukier surowy, pod uwagę bierze się rozwój lokalnej produkcji buraka cukrowego.
When determining the Azores' raw sugar requirements, account shall be taken of the development of local production of sugar beet.
W razie jakichkolwiek rozbieżności między podpisanym oryginałem a wcześniej złożoną kopią dla celów zachowania terminów procesowych pod uwagę bierze się tylko datę złożenia podpisanego oryginału.
In the event of any discrepancy between the signed original and the copy previously lodged, only the date on which the signed original was lodged will be taken into consideration for the purposes of compliance with procedural time-limits.
W zastosowaniu ust. 1 i 2 pod uwagę bierze się jedynie działania wchodzące w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 391/2009.
In the application of paragraphs 1 and 2 only the activities falling under the scope of Regulation (EC) No 391/2009 shall be taken into account.
Jeżeli w pojeździe występuje więcej niż jedna tylna oś, to pod uwagę bierze się szerokość najszerszej tylnej osi.
Where there is more than one rear axle, the width to be considered is that of the widest rear axle.
W przypadku pokrywania się przy ustalaniu właściwego, obowiązującego czynnika MEF pod uwagę bierze się jedynie zabezpieczenie o najlepszej jakości.
In the case of overlapping, only the best quality security shall normally be considered in determining the appropriate, applicable MEF.
Do celów niniejszego artykułu pod uwagę bierze się stawki refundacji obowiązujące w dniu, w którym został złożony wniosek o wydanie pozwolenia.
For the purposes of this Article, the rates of refund to be taken into consideration shall be those applying on the day the licence application is submitted.
Przy ocenie produkcji pod uwagę bierze się wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 pracowników. Próg ten jest sprawdzany w świetle wymogów dotyczących reprezentatywności określonej w ust. 2.
For the evaluation of production, account shall be taken of all undertakings employing at least 20 people. This threshold shall be reviewed in the light of the requirement of representativeness referred to in paragraph 2.
Wyznaczenie i wybór członków Grupy EGE nastąpi na podstawie otwartego zaproszenia do wyrażania zainteresowania. W procedurze wyboru pod uwagę bierze się również dodatkowe wnioski otrzymane z innych źródeł.
The identification and selection of the EGE members will be made on the basis of an open call for expressions of interest. Additional applications received through other channels will also be taken into consideration in the selection procedure.
Gdy ustalona zostanie druga rata pomocy, pod uwagę bierze się mniej surowe wymagania składowania stosowane w okresie rozpoczynającym się dnia 1 marca następującego po przejęciu, stosownie do art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
When the second rate of aid is fixed, account shall be taken of the less stringent storage requirements applying in the period commencing on 1 March following takeover pursuant to Article 6(3) of this Regulation.
W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. e), pod uwagę bierze się rezerwę uwzględniającą wzrost wieku, a nowe badania lekarskie mogą być wymagane tylko dla rozszerzonego zakresu ubezpieczenia.
In the case referred to in point (e) of the first subparagraph, account shall be taken of the reserve for increasing age and a new medical examination may be required only for increased cover.
W procesie projektowania maszyny, pod uwagę bierze się wymogi części ogólnej oraz wymogi jednej lub większej liczby pozostałych części, w zależności od wyników oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z punktem 1 niniejszych zasad ogólnych.
When machinery is being designed, the requirements of the general part and the requirements of one or more of the other parts shall be taken into account, depending on the results of the risk assessment carried out in accordance with point 1 of these General Principles.
W przypadku Liechtensteinu pod uwagę bierze się trzy ostatnie lata, dla których dostępne są dane.
For Liechtenstein, the three most recent years for which data is available shall be used.'
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 38. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo