Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod warunkiem że" na angielski

Wyszukaj pod warunkiem że w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

Właściwy organ rejestruje punkty gromadzenia, pod warunkiem że:
Collection centres shall be registered by the competent authority, provided that:
Wybrano największe przedsiębiorstwa w ramach każdego segmentu, pod warunkiem że można było zapewnić geograficzną reprezentatywność.
Within each of the segments, the largest companies were chosen, provided that geographical representativeness could be assured.
Według uznania organów homologacyjnych dopuszcza się alternatywne metody przeprowadzenia badań, pod warunkiem że zostanie wykazana ich równoważność.
Alternative tests may be permitted at the discretion of the approval authority provided equivalence can be demonstrated.
Można użyć układu zakładu prób i badań, pod warunkiem że reprezentuje on rzeczywiste warunki eksploatacji silnika.
A test shop system may be used, provided it represents actual engine operating conditions.
Wyjątkowo informacja taka może zostać podana ustnie, pod warunkiem że pisemne potwierdzenie wydane zostanie w ciągu 24 godzin.
Exceptionally, this information may be communicated orally on condition that written confirmation is issued within 24 hours.
Decydujący wkład w rozpoczęcie dochodzenia lub stwierdzenie naruszenia może uzasadniać przyznanie zwolnienia z wszelkich grzywien danemu przedsiębiorstwu, pod warunkiem że spełnione zostaną pewne wymagania dodatkowe.
A decisive contribution to the opening of an investigation or to the finding of an infringement may justify the granting of immunity from any fine to the undertaking in question, on condition that certain additional requirements are fulfilled.
Można wykorzystać dokumenty handlowe, portowe lub przewozowe, pod warunkiem że zawierają niezbędne dane.
Commercial, port or transport documentation may be used, provided that it contains the necessary particulars.
Można dokonać grupowania komórek w ramach tego schematu, pod warunkiem że odpowiednia analiza statystyczna wykaże zasadność takiego kroku.
A grouping of cells within this scheme may be made provided that an appropriate statistical analysis demonstrates its suitability.
Państwa członkowskie mogą przekazać dane dotyczących gatunków nieuwzględnionych w wykazie, pod warunkiem że gatunki te są jasno zdefiniowane.
Member States may submit data for species not in the list provided that the species are clearly identified.
Inne metody mogą być stosowane, pod warunkiem że są potwierdzone i podane jest naukowe uzasadnienie.
Other methods may be used provided that they are well-validated and scientific justification is given.
Po wygaśnięciu tego okresu produkty zostają zwolnione, pod warunkiem że wszystkie formalności celne zostały dopełnione.
Upon expiry of that period, the products shall be released, provided that all customs formalities have been complied with.
Jednakże, pod warunkiem że nie zakłóci to celu kontroli, można dokonać uprzedniego powiadomienia ograniczonego do niezbędnego minimum.
However, provided that the purpose of the check is not compromised, advance notice limited to the strict minimum necessary may be given.
Po upływie tego terminu Komisja zwołuje zarząd, pod warunkiem że mianowano co najmniej 17 członków.
After the expiry of this period, the Commission shall convene the Management Board, provided that at least 17 members have been appointed.
Wybrane działania spełniające wyżej wymienione warunki mogą być realizowane w jednym państwie, pod warunkiem że przynoszą wyraźne korzyści transgraniczne.
The selected operations fulfilling the above-mentioned conditions may be implemented in a single country provided that they deliver a clear cross-border benefit.
Psy mogą być trzymane w szerokim zakresie temperatur, pod warunkiem że ich dobrostan nie zostanie naruszony.
Dogs may be maintained within a wide temperature range provided that their welfare is not compromised.
pod warunkiem że nie są przedmiotem transakcji handlowej:
provided that they are not the subject of a commercial transaction:
Tłuszcz mleczny można również przechowywać i transportować w zbiornikach lub pojemnikach, pod warunkiem że można określić jego pochodzenie.
Provided that its origin can be identified, milkfat may also be stored and transported in tankers or containers.
Wielkość i szczegóły konstrukcyjne urządzenia pozostają dowolne, pod warunkiem że spełnione są warunki badania.
The size and detailed construction of the apparatus shall be optional, provided that the test conditions are met.
Poprzemy w całości projekt sprawozdawcy, pod warunkiem że nasze poprawki zostaną wprowadzone.
Provided that our amendments are carried, we shall support the rapporteur's draft in its entirety.
W pilnych przypadkach wniosek taki można przekazać ustnie, pod warunkiem że jest on potwierdzony na piśmie.
However, in a case of urgency, the request may be transmitted orally provided that it is confirmed in writing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4527. Pasujących: 4527. Czas odpowiedzi: 220 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo