Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod względem ekonomicznym" na angielski

Wyszukaj pod względem ekonomicznym w: Definicja Synonimy
economically
in economic terms
To WPR, która jest niesprawiedliwa pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
It is a CAP that is unfair, economically, socially and environmentally.
Od roku ceny paliwa wykańczają naszych rybaków pod względem ekonomicznym.
For a year the price of fuel has been stifling our fishermen economically.
Najważniejszym zadaniem Parlamentu było ponowne dostosowanie tych celów do realiów i sprawienie, by były wykonalne pod względem ekonomicznym.
Parliament's most important job was to bring this target back to reality and to make it feasible in economic terms.
Zarówno pod względem ekonomicznym, jak i w zakresie ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów stało się poważnym problemem w naszym konsumpcyjnym społeczeństwie.
Whether it be in economic terms or in environmental terms, the treatment of waste has become a major issue in this consumer society of ours.
Chiny radzą sobie całkiem dobrze pod względem ekonomicznym.
Economically, China is doing very well indeed.
Tę praktykę można uznać za inwestycję w zabezpieczenie zrównoważonych i konkurencyjnych pod względem ekonomicznym łańcuchów dostaw.
This practice can be regarded as an investment in securing sustainable and economically competitive supply chains.
Decyzja portu lotniczy Saarbrücken o realizacji inwestycji była uzasadniona pod względem ekonomicznym i niezbędna w celu zapewnienia łączności z regionem.
The investment decision of Saarbrücken Airport was economically justified and necessary to ensure the connectivity of the region.
Uznaje się, że niedoskonałość rynku występuje wyłącznie wówczas, gdy rynek pozostawiony sam sobie nie funkcjonuje skutecznie pod względem ekonomicznym.
Only where market forces alone are unable to reach an economically efficient outcome is a market failure considered to exist.
Głównymi punktami przekraczającymi kompetencje krajowej polityki leśnej i osłabiającymi lasy pod względem ekonomicznym są przepisy dotyczące dostaw drewna w obrębie Europy.
The main points which exceed the authority of national forestry policy and weaken the forests in economic terms are the provisions concerning timber supplies within Europe.
Jako poseł do PE pragnę działać w jak najlepszym interesie moich wyborców, tak pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym.
As an MEP, I wish to represent the best interests, economically and environmentally, of my constituents.
jedynie kosmetyczne zmiany nie będą trwałe pod względem ekonomicznym ani politycznym.
a merely cosmetic amendment would not be sustainable economically or politically.
Sachsen Zweirad GmbH, która w żadnej mierze nie znajdowała się w trudnej sytuacji, dominowała pod względem ekonomicznym przy połączeniu przedsiębiorstw.
Sachsen Zweirad AG, which was not in difficulty, dominated the merger economically.
Powtarzamy jednak błąd, jakim jest brak zharmonizowania wysiłków demokratycznych na szczeblu krajowym i europejskim, co osłabia nas pod względem ekonomicznym i geopolitycznym.
However, we are repeating the error of not harmonising diplomatic efforts at national and European level, which weaken us economically and geopolitically.
Jeśli chodzi o sieci transeuropejskie, nie możemy ciągle zamykać oczu na rzeczywistość, i zaniedbane drogi wiejskie będą musiały się w końcu stać atrakcyjnie pod względem ekonomicznym.
In regard to Trans-European Networks, we cannot continue to close our eyes to reality and, in the end, rolling country roads will have to become economically attractive.
Decyzja Aer Lingus, aby nie kontynuować lotów do Londynu, niekorzystnie wpłynęła na region, nie tylko pod względem ekonomicznym.
Aer Lingus's decision to discontinue flights to London has adversely affected the region, not least economically.
Staje się jasne, że efektem tej reformy nie jest wyodrębnienie pewnej liczby niekonkurencyjnych pod względem ekonomicznym firm.
It is becoming clear that the reform does not result in a series of economically uncompetitive companies.
Szwecja nadal pozostaje poza strefą euro, co czasami będzie kosztowne dla nas Szwedów, zarówno pod względem ekonomicznym, a co najmniej politycznym.
Yet Sweden remains outside the euro, something that will be costly to us Swedes both economically and, not least, politically.
Wierzyciele podporządkowani nie powinni zatem otrzymać mniej, pod względem ekonomicznym, niż wartość, jaką osiągnąłby ich instrument, gdyby pomoc państwa nie została przyznana.
Thus, subordinated creditors should not receive less in economic terms than what their instrument would have been worth if no State aid were to be granted.
W szczególności spółka FZG jest całkowicie zależna od FGAZ pod względem ekonomicznym i prawnym oraz nie posiada własnej woli handlowej.
In particular, FZG is economically and legally entirely dependent on FGAZ and does not have a commercial will of its own.
Ponieważ pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży tych produktów jest, w zależności od okoliczności, opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu.
Given that, depending on the circumstances, obtaining food from the use, processing or sale of those products is the most economically favourable option, it is appropriate to provide for such a possibility in this Regulation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo