Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod względem gospodarczym" na angielski

Wyszukaj pod względem gospodarczym w: Definicja Synonimy
economically
in economic terms
Muszą być zrównoważone pod względem gospodarczym.
However, it must be economically sustainable.
Taki wysiłek podjęty w okresie jednego roku może okazać się kosztowny pod względem gospodarczym.
Such an effort in a single year may prove economically costly.
Takiego dodatkowego obciążenia nie należy wliczać do ładowności pojazdu, gdyż stanowiłoby to karę dla sektora transportu drogowego pod względem gospodarczym.
That extra weight should not be counted as part of the effective load of the vehicle, since this would penalise the road transport sector in economic terms.
Pakiet w sprawie energii i zmian klimatu powinien być postrzegany jako szansa dla Europy pod względem gospodarczym.
The energy and climate change package should be seen as an opportunity for Europe in economic terms.
Gibraltar jest autonomiczną jurysdykcją podatkową, samowystarczalną pod względem gospodarczym.
Gibraltar is an economically self-sufficient autonomous tax jurisdiction.
W regionach posiadających nieodpowiednie sieci drogowe powinno być również dostępne finansowanie na budowę połączeń drogowych istotnych pod względem gospodarczym.
In regions with inadequate road networks, funding should also be available to build economically vital road links.
W trudnych pod względem gospodarczym czasach ludzie bardziej niż kiedykolwiek oczekują od UE konkretnych wyników.
People expect concrete results from the EU more than ever during economically difficult times.
Jest słaby pod względem gospodarczym, ponieważ światowy kryzys finansowy i niszczące powodzie cofnęły kraj w rozwoju o wiele lat.
It is economically fragile because the global financial crisis and the devastating floods in the country have set back its development by several years.
Nikt nie umniejsza znaczenia tego, co przeżywa Europa pod względem gospodarczym i społecznym w obrębie strefy euro.
That said, no one underestimates the seriousness of what Europe is going through economically and socially within the euro area.
Niektóre z nich (np. Brazylia, Rosja, Argentyna, Arabia Saudyjska i Katar) obecnie należą do najsilniejszych pod względem gospodarczym.
Some of these countries (such as Brazil, Russia, Argentina, Saudi Arabia and Qatar) are currently the strongest economically.
Mam nadzieję, że Komisja Europejska pomoże sektorowi, który wprowadza selektywne narzędzia połowowe i zapewnia połowy zrównoważone pod względem gospodarczym i środowiskowym.
I hope that the European Commission will support the sector, which is introducing selective gear and ensuring economically and environmentally sustainable fishing.
Panie Komisarzu Rehn! Grecki eksperyment okazał się porażką, a królik doświadczalny został eksterminowany pod względem gospodarczym, społecznym i politycznym.
Commissioner Rehn, the Greek experiment has been a failure and you have exterminated the guinea pig economically, socially and politically.
Jesteśmy gotowi pomóc nowej Libii zarówno pod względem gospodarczym, jak i przy tworzeniu nowych instytucji.
We stand ready to help a new Libya, both economically and in building its new institutions.
Strategia gospodarcza 2020 będzie zatem musiała, jak już wspomniałem, być zrównoważona pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.
The 2020 Strategy for the economy will therefore, as I said before, have to be economically, socially and environmentally sustainable.
(19b) Liberalizacja rynków gazowego i elektryczności jest znaczącym celem Wspólnoty, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym.
(19b) The goal of liberalisation of gas and electricity markets is both economically and politically important for the Community.
Międzynarodowa Agencja Energii mówi od czterech lat, że w branży energetycznej zmierzamy potencjalnie w stronę niezrównoważonego rozwoju pod względem gospodarczym, globalnym, ekologicznym i społecznym.
The International Energy Agency has been saying for four years that we are on a potentially unsustainable path in the energy sector economically, globally, environmentally and socially.
Przedsiębiorstwo uważa, że pod względem gospodarczym produkcja tego rodzaju produktów objętych postępowaniem w UE w ilościach pozwalających na zaspokojenie popytu nie byłaby korzystna.
According to the company, it would not be economically advantageous to produce this kind of products concerned in the EU in such volumes as to satisfy the demand.
Poprzez strategię lizbońską zmierzamy do zapewnienia, aby Europa pozostała konkurencyjna pod względem gospodarczym w stosunku do reszty świata.
Through the Lisbon Strategy we are seeking to ensure that Europe remains economically competitive with the rest of the world.
Rosja i UE są od siebie wzajemnie zależne zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym.
Europe and Russia are, in fact, interdependent, both economically and politically.
Nie ma żadnego powodu, aby wątpić, że NEUWOGES wybrała ofertę najkorzystniejszą pod względem gospodarczym.
It is asserted that there is no reason to doubt that NEUWOGES chose the economically most advantageous offer available.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 166. Pasujących: 166. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo