Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod względem wielkości" na angielski

Wyszukaj pod względem wielkości w: Definicja Synonimy
largest
in terms of volume
in volume
in terms of size
in size
Arabia Saudyjska jest rzeczywiście drugim pod względem wielkości po USA eksporterem VAM do Unii, jak stwierdzono w motywie 53.
Saudi Arabia is indeed, as stated in recital (53) above, the second largest exporter of VAM to the Union after the USA.
To czwarty pod względem wielkości importu partner UE i szósty rynek eksportowy.
It is the EU's fourth largest import partner and sixth largest export market.
Do próby wybrano pięciu głównych importerów pod względem wielkości przywozu.
The five major importers in terms of volume of imports were selected for the sample.
Uznano zatem, że próba składająca się z tych pięciu przedsiębiorstw będzie reprezentatywna w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, tj. pod względem wielkości przywozu.
It was therefore considered that a sample composed of these five companies would be representative within the meaning of Article 17(1) of the basic Regulation, i.e. in terms of volume of imports.
Oba źródła potwierdziły, że tendencje pod względem wielkości są porównywalne z tendencjami wskazanymi w skardze.
Both sources confirmed that the trends in volume were comparable to those contained in the complaint.
Podobnie tam gdzie Rada uzgodniła symboliczny wzrost środków na zobowiązania o 0,2 %, Komisja Budżetowa proponuje 0,8 % według obecnego kursu euro, co oznacza zmniejszenie pod względem wielkości.
Similarly, where the Council has reached a symbolic increase of 0.2% of commitment appropriations, the Committee on Budgets proposes 0.8% in current euros, that is, a reduction in volume.
Dwadzieścia lat temu była ona drugą pod względem wielkości gospodarką świata i jedną z najbardziej zaawansowanych.
Two decades ago, it was the second largest economy in the world, and one of the most advanced.
Nie wystarczająco, żeby opóźnić dostęp do drugiego pod względem wielkości złoża miedzi.
Not beautiful enough, apparently, to delay access to the world's second largest copper deposit.
BAWAG-PSK jest czwartym pod względem wielkości bankiem Austrii.
BAWAG-PSK is the fourth largest bank in Austria.
Linz jest trzecim pod względem wielkości miastem w Austrii.
Linz is Austria's third largest city and is situated on the Danube.
Ukraina, po Rosji jest drugim pod względem wielkości krajem Europy.
Fact: Ukraine is the second largest country in Europe, after Russia.
Ten bogaty obecnie kraj jest jedenastą pod względem wielkości gospodarką na świecie.
It is now a wealthy country, the 11th largest economy in the world.
Było czwartym pod względem wielkości śródlądowym morzem świata.
It used to be the fourth largest inland sea in the world.
Ósmego pod względem wielkości zbiornika wodnego w kraju.
America's eight largest indigenous body of water.
Jest radcą prawnym trzeciego pod względem wielkości dostawcy energii na świecie.
She's head counsel of the world's third largest energy provider.
Wenus to szósta pod względem wielkości planeta w Układzie Słonecznym.
Venus is the sixth largest planet in the Solar System.
Dla chińskich producentów eksportujących drugim pod względem wielkości rynkiem eksportowym są Stany Zjednoczone.
For the Chinese exporting producers the US the second largest export market.
Drugim pod względem wielkości państwem wywozu do Unii jest Tajlandia.
Thailand is the second largest exporting country into the Union.
Ponadto UE jest czwartym partnerem handlowym Indonezji pod względem wielkości, którego udział w zagranicznej wymianie handlowej tego kraju wynosi ponad 10 %.
Furthermore, the EU is Indonesia's fourth largest trading partner, representing more than 10 % of its total external trade.
Gdy jest inaczej, dodaje się drugą pod względem wielkości kategorię punktów sprzedaży aż do objęcia co najmniej 80 % rynku.
Where that is not the case, the second largest outlet category shall be added until at least 80 % of the market is covered.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 329. Pasujących: 329. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo