Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podatek dochodowy" na angielski

Wyszukaj podatek dochodowy w: Definicja Synonimy
income tax
taxes on income
income taxes
Płacę podatek dochodowy trzynaście razy w roku.
I pay income tax thirteen times a year.
Dlatego podatek dochodowy od osób prawnych, wynikający z działalności gospodarczej Spółki, płacą jej wspólnicy.
Therefore the corporate income tax on the Partnership's economic activity was paid by its partners.
Zatem w przypadku Norsk Tipping AS, zwykły podatek dochodowy jest zastąpiony innego rodzaju "opodatkowaniem".
Thus, for Norsk Tipping AS, the exemption from ordinary income tax is replaced by a different form of 'taxation'.
Węgierski podatek dochodowy od osób prawnych pobiera się od indywidualnych podmiotów, a nie od grup.
The Hungarian corporate income tax is levied on individual entities, not on groups.
Ulgi podatkowe są ograniczone do osób płacących podatek dochodowy prowincji i federalny obowiązujący w Saskatchewan.
Tax credits are limited to persons liable to pay Saskatchewan provincial and federal income tax.
Jest jeszcze "federalny podatek dochodowy".
They also pushed the federal income tax.
Po pierwsze - podatek dochodowy jest całkowicie niekonstytucyjny. Nieuzgodniony (unapportioned).
First of all, the federal income tax is completely Unconstitutional, as it is a direct, unapportioned tax.
Legalny korporacyjny podatek dochodowy przyniósł 278.3 miliarda $.
The legal corporate income tax collected $278.3 billion.
Co więcej, większość osób zwyczajnie akceptuje nieprawdę, że podatek dochodowy jest wymagany przez prawo.
And furthermore, most people simply accept the mistruth that income tax is required by law, without investigating it.
W tym względzie należy zaznaczyć, że podatek dochodowy obciąża dochód przedsiębiorstwa, jeżeli taki występuje, i jest obliczany retrospektywnie w końcu każdego roku budżetowego.
In this respect, it should be noted that the income tax constitutes a charge levied on the company's profit, if any, and as such it is calculated retroactively at the end of each financial year.
"Raj podatkowy dla firm, przeciętne wynagrodzenie 370 euro, podatek dochodowy 10 %" itp.
'A tax-haven for businesses, average wage EUR 370, 10% income tax' etc.
Większość ludzi zatrudnionych jest w rolnictwie - i to nieformalnie, ma nieregularny dochód, trudno więc o skutecznie egzekwowany podatek dochodowy.
The majority of people are employed informally in agriculture and have irregular incomes, which makes it difficult to enforce income tax effectively.
Dostępne dane wskazują, że w minionych 10 latach nastąpił znaczny spadek średniej stawki opodatkowania zysków osób prawnych, podczas gdy podatek dochodowy pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie.
Available data show that, in the last 10 years, there has been a significant drop in the average rate of taxation of corporate profits, whilst income tax has remained virtually unchanged.
Posłowie do PE będą płacić podatek dochodowy do budżetu UE, państwa członkowskie zachowują jednak możliwość zastosowania dodatkowo opodatkowania w granicach stawek podatkowych w danym kraju.
MEPs will pay income tax to the EU budget, though Member States also retain an option to apply in addition taxation up to the level of national rates.
Tak, ale również płacę podatek dochodowy i zjeżdżam na pobocze dla glin, ale to nie znaczy, że wspieram...
Well, I also pay income tax and pull over for cops, but that doesn't mean I support...
Więc ty zapewne płacisz podatek dochodowy?
So you pay the income tax, I assume.
W 1895 r. sąd najwyższy ustanowił niezgodnie z konstytucją podatek dochodowy.
A national income tax was declared unconstitutional in 1895 by the Supreme Court.
Powodem dla którego podatek dochodowy wydaje się nieunikniony jest to, że każdy zakład pracy na świecie wymaga... byś podpisał liczne dokumenty wymyślnie napisane, w których zgadzasz się być reprezentantem korporacji lub podmiotu.
The reason why income tax seems inescapable, is because most every job on the planet requires you to sign a number of documents, with fancy wording, stating that you are agreeing to be a representative of a corporation or entity.
Ponadto, przedsiębiorstwa twierdziły, iż prawo to nie miałoby zastosowania, gdyby w tym samym okresie nie przypadał do zapłaty żaden podatek dochodowy.
The companies also stated that this claim would not be warranted if no income tax was payable during the same period.
W odniesieniu do art. 149 ust. 4 ustawy TUIR Komisja określiła podatek dochodowy jako system odniesienia.
As regards Article 149(4) TUIR, the Commission identified income tax as the reference system.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 128. Pasujących: 128. Czas odpowiedzi: 120 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo