Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podatek drogowy" na angielski

Wyszukaj podatek drogowy w: Definicja Synonimy
road tax
Koniec z podwójnym opodatkowaniem: odtąd będziemy płacić jedynie roczny podatek drogowy w kraju, gdzie samochód został zarejestrowany.
This would mean the end of dual taxation: from now on, users would pay the annual road tax only in the country where the car is registered.
Mimo, że Mazda jest tańsza, zużywa mniej paliwa, taniej ją ubezpieczyć, Jest milsza dla niedźwiedzi polarnych, więc podatek drogowy jest niższy.
Even though the Mazda is less expensive to buy, it uses less fuel, it's cheaper to insure, it's kinder to Johnny Polar Bear, so the road tax is cheaper.
To wymaga ogromnych inwestycji ze strony firm przewozowych; nakłady te w istocie bardzo szybko zaczną się opłacać - zarówno ze względu na niższy podatek drogowy, jak i na mniejsze zużycie paliwa.
This requires large investments from transport companies, which will actually pay off relatively quickly, both in terms of lower road tax and in terms of lower fuel consumption.
Co więcej, koszty zostałyby znacznie ograniczone w porównaniu z innymi wydatkami związanymi z motoryzacją, to jest wydatkami na ubezpieczenia, paliwo oraz podatek drogowy.
Furthermore, costs would be relatively limited compared to other motoring-related expenditure such as insurance, fuel, and road tax.
Przyszła decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta z pełnym uwzględnieniem istniejących obciążeń podatkowych przedsiębiorstw wykonujących przewozy drogowe, takich jak podatek drogowy i akcyza paliwowa.
Any future decision on this question should take full account of the tax burden already borne by road haulage companies, including vehicle taxes and fuel excise duties.
Chciałabym także wspomnieć, że dyrektywa o eurowinietach pozwala państwom członkowskim nałożyć dodatkowy podatek drogowy w obszarach wrażliwych, jak górskie regiony w Alpach i Pirenejach.
I would also want to mention that the Eurovignette directive allows Member States to include an additional tax for certain roads in sensitive areas, such as the mountain regions in the Alps and Pyrenees.
To jest F-22 z krążkiem podatkowym (potw. opł. za podatek drogowy).
It's an F-22 with a tax disc.
Więc nie narzekaj następnym razem, że musisz robić przegląd swojego auta i płacić podatek drogowy.
So don't complain next time you have to tax and MOT your car.
Roczny podatek drogowy może być nałożony na samochód osobowy wyłącznie przez to Państwo Członkowskie, w którym samochód ten jest zarejestrowany.
Annual circulation taxes may be levied in respect of a passenger car only by the Member State in which that car is registered.
Od kiedy mówimy na to "podatek drogowy"?
When did we start calling it "traffic tax"?
Przypuszczam, że mam zapłacić Ci podatek drogowy?
Am I supposed to pay you a road tax?
różnorodne systemy opodatkowania samochodów - 25 niezależnych systemów, arbitralnie stosujących szeroki wachlarz opłat takich, jak PR, opłata rejestracyjna, roczny podatek drogowy (RPD), podatek paliwowy, VAT, podatek ubezpieczeniowy, opłaty drogowe, winiety itd.
diversified car tax schemes - 25 independent schemes with arbitrary application of a wide range of charges such as RT, registration fee, annual circulation tax (ACT), fuel tax, VAT, insurance tax, road tolls, vignettes, etc.
Podatek drogowy pójdzie w górę i to jest jego wina.
Because, OK, road pricing is coming, and it's his fault.
To stara tradycja, i kultywują ją ci, którzytutaj jeżdżą... musisz zapłacić podatek drogowy dla nas jako nagrodę.
It's an old tradition, and grown ups who pass here... have to pay a traffic tax to us as a reward.
Z powodu jego ekonomiczności, dostaniecie L5,000 dotacji od rządu by kupić taki, jest zwolniony z opłaty za wjazd do centrum Londynu, a podatek drogowy, jak widzicie, wynosi... nic.
And because it's so economical, you get a £5,000 grant from the government if you buy one, it's exempt from the London Congestion Charge and the road-tax bill, as you can see here, is... nil.
P. S. Wesprzeć Rodezję, zmniejszyć podatek drogowy,
SUPPORT RHODESIA, CUT MOTOR TAXES
3.2.2.2 Środek ten ma podwójny cel: po pierwsze chodzi o uniknięcie powtórnego uiszczania podatku rejestracyjnego, naliczonego w momencie zakupu, oraz o zapewnienie, aby roczny podatek drogowy był pobierany w zależności od faktycznego użytkowania samochodu w danym państwie członkowskim.
3.2.2.2 This measure has a two-fold purpose: to prevent double payment of RT already collected on the car at the time of purchase, and to charge ACT according to actual use of the car within the Member State.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo