Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podatków od osób prawnych" na angielski

Wyszukaj podatków od osób prawnych w: Definicja Synonimy
corporate tax
corporate taxes
Powyższe podejście jest zgodne z wcześniejszą praktyką Komisji oraz orzecznictwem sądów europejskich, gdzie za system referencyjny uznaje się zwykły system podatków od osób prawnych [54].
This approach is in line with previous Commission practice and the case-law of the European Courts, which consider the ordinary corporate tax system as the reference system [54].
Ponadto odliczenie amortyzacji wartości firmy stanowi ogólną zasadę w hiszpańskim systemie podatków od osób prawnych zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 11 ust. 4 oraz 89 ust. 3 TRLIS.
In addition, the deduction of goodwill amortisation constitutes the general rule of the Spanish corporate tax system in accordance with the provisions laid down in Articles 11(4) and 89(3) TRLIS.
Dochód z podatków od osób prawnych, płaconych przez przedsiębiorstwa włoskie, wpływa do budżetu Regionu Sycylii.
Revenue from corporate taxes paid by Sicilian companies accrue to the Region of Sicily.
Powinno to już nas skłonić do myślenia, że tendencja wzrostowa podatków od osób prawnych w UE znacznie przysłania podatki w całej OECD.
It should already be leading us to believe that the upward trend of corporate taxes within the EU is broadly eclipsing those in the whole of the OECD.
konsolidacja fiskalna w roku 2006/2007 nastąpiła w wyniku wzrostu wskaźnika dochodów o 0,4 punktu procentowego, głównie z uwagi na wyższe dochody z podatków od osób prawnych.
fiscal consolidation in 2006/2007 resulted from an increase in the revenue ratio of 0,4 percentage points of GDP, especially through higher corporate tax revenues.
Czy może pan nam przybliżyć sprawy, których dotyczyło moratorium i powiedzieć czy miały one coś wspólnego z harmonizacją podatków od osób prawnych, a jeśli tak, to dlaczego?
Can you tell us what proposals are subject to this moratorium and, specifically, whether they include anything relating to harmonisation of corporate tax calculations, and, if so, why?
W decyzji w sprawie wszczęcia postępowania oraz w poprzedniej decyzji Komisja uznała, że odpowiednim systemem referencyjnym jest hiszpański system podatków od osób prawnych, a dokładnie przepisy dotyczące traktowania pod względem podatkowym finansowej wartości firmy określone w hiszpańskim systemie podatkowym.
In the opening Decision as well as in the previous Decision, the Commission considered that the appropriate reference system is the Spanish corporate tax system and, more precisely, the rules on the tax treatment of financial goodwill set out in the Spanish tax system.
Chciałbym wyjaśnić, że nie mogę poprzeć ust. 32 tego sprawozdania, który wzywa do szeroko zakrojonej harmonizacji podatków lub harmonizacji podatków od osób prawnych oraz punktu O preambuły, krytykującego te państwa członkowskie, które strzegą swoich prerogatyw dotyczących podatków.
I wish to explain that I cannot support paragraph 32 of the report, which calls for broad tax harmonisation, or the harmonisation of corporate taxes, nor recital O, which criticises these Member States that guard their prerogatives in regard to tax issues.
Ocena ta obejmuje wiele możliwych wariantów ogólnounijnej reformy systemu podatków od osób prawnych.
This assessment will cover a number of possible options for an EU-level reform of the corporate income tax system.
Opodatkowanie dochodów w ramach systemu podatków od osób prawnych w Belgii
The taxation of income pursuant to the Belgian corporate income tax system
Zawarta w nim propozycja harmonizacji systemów podatkowych nie może prowadzić do kolejnego obniżenia podatków od osób prawnych - co prawda małych przedsiębiorstw - podczas gdy wynagrodzenia obejmuje się planami oszczędnościowymi.
Its proposal to harmonise taxation systems must not result in yet another reduction in taxes on businesses - admittedly, small businesses - while salaries are hit by the austerity plans.
Producenci eksportujący byli zdania, że płatność mających zastosowanie podatków od osób prawnych jest niezbędnym warunkiem otrzymania środków im wypłaconych i w związku z tym powinna być uznana za "inny koszt" poniesiony w celu zakwalifikowania się lub uzyskania subsydium.
The exporting producers were of the opinion that payment of applicable corporate income taxes is a prerequisite for the receipt of funds disbursed to them and should therefore be considered as an 'other cost' incurred to qualify for, or obtain, the subsidy.
Wskaźnik deficytu jest wyższy niż oficjalna prognoza deficytu w wysokości 2,3 % PKB zawarta w zaktualizowanym programie konwergencji z grudnia 2006 r., co wynika z obniżenia dochodów z podatków od osób prawnych.
This deficit ratio is higher than the official deficit projection of 2,3 % of GDP set in the December 2006 update of the convergence programme, on account of a downward revision in corporate taxation revenue.
Uważam, iż Unia Europejska absolutnie nie powinna zajmować się harmonizacją podatków od osób prawnych, natomiast powinna odpowiednio koordynować podatki na szczeblu UE tak, aby wynikały z nich rzeczywiste korzyści płynące z konkurencji podatkowej.
I believe that the European Union should definitely not think about the harmonisation of taxes on legal persons, but it should coordinate taxes on the EU level so as to create real benefits as a result of tax competitiveness.
6.2 Zagadnienia wymienione przez Komitet w jego uwagach szczegółowych mogłyby zostać rozpatrzone w terminie późniejszym w aspekcie dalszej harmonizacji podatkowej - szczególnie w dziedzinie podatków od osób prawnych, opodatkowania dochodów i wartości dodatkowych z papierów wartościowych - w celu ulepszenia funkcjonowania rynku krajowego.
6.2 The issues raised by the EESC in its specific comments could be examined later on, with a view to greater harmonisation of corporation tax and taxes on income and gains from securities, so as to improve the operation of the internal market.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo