Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podatkowi od osób prawnych" na angielski

Wyszukaj podatkowi od osób prawnych w: Definicja Synonimy
corporate tax
corporation tax
corporate income tax
Należy ustanowić przepisy mające zastosowanie do wszystkich podatników podlegających podatkowi od osób prawnych w państwie członkowskim.
It is necessary to establish rules applicable to all taxpayers that are subject to corporate tax in a Member State.
W rezultacie zwolnienie przynosi tym przedsiębiorstwom publicznym korzyść gospodarczą w porównaniu z przedsiębiorstwami podlegającymi niderlandzkiemu podatkowi od osób prawnych, które nie otrzymują tej korzyści podatkowej.
Consequently, it provides an economic advantage to those public undertakings in comparison with undertakings subject to Dutch corporate tax, which do not receive this tax advantage.
Środek ten jest dostępny dla każdego przedsiębiorstwa, które podlega podatkowi od osób prawnych i otrzymuje lub uiszcza odsetki w ramach relacji wewnątrz grupy, i nie zawiera elementu dyskryminującego, takiego jak ograniczenie pod względem państwa, w którym dokonana zostanie transakcja.
The measure is open to any company subject to corporation tax and receiving or paying interest in the context of intra-group relations, and does not include any discriminatory element such as a limitation regarding the country in which the transaction is to take place.
Przedsiębiorstwa podlegające podatkowi od osób prawnych w Zjednoczonym Królestwie, które tworzą kwalifikujące się gry wideo, będą mogły ubiegać się o ulgę podatkową na towary i usługi używane lub konsumowane na terenie Zjednoczonego Królestwa o wysokości 25 % budżetu produkcji.
Companies subject to United Kingdom Corporation Tax which develop qualifying video games would be able to claim tax relief on expenditure on goods and services used or consumed in the United Kingdom up to a value of 25 % of the production budget.
Spółki osobowe podlegają podatkowi od osób prawnych.
Partnerships are subject to corporate income tax.
Według władz greckich i PCT w art. 99 greckiego kodeksu podatku dochodowego przewiduje się, że dochód zwolniony z opodatkowania podlega podatkowi od osób prawnych w momencie jego podziału lub kapitalizacji.
According to the Greek authorities and PCT, Article 99 of the GITC foresees that income exempt from taxation is subject to corporate income tax at the time of its distribution or capitalisation.
W tym względzie 30 zainteresowanych stron uważa, że program pomocy nie ma wpływu na sytuację konkurencyjną przedsiębiorstw podlegających w Hiszpanii podatkowi od osób prawnych, ponieważ skutek finansowy art. 12 ust. 5 jest nieznaczny.
In this respect, the 30 interested parties consider that the aid scheme does not have an impact on the competitive situation of companies liable to corporate tax in Spain, since the financial effect of Article 12(5) would be negligible.
Osoby fizyczne podlegają w praktyce podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a nie podatkowi od osób prawnych.
In fact, natural persons are subject to personal income tax rather than corporate tax.
Czy środek pomocy podlega podatkowi od osób prawnych (lub innemu opodatkowaniu bezpośredniemu)?
Is the assistance measure subject to corporate tax (or other direct taxation)?
Kluby te są traktowane odmiennie, ponieważ korzystają z obniżonej stawki podatkowej, która nie przysługuje klubom zarejestrowanym jako spółki akcyjne, a tym samym podlegającym ogólnemu podatkowi od osób prawnych.
The former clubs are treated differently as they enjoy a reduced tax rate to which clubs incorporated as limited companies and thus subject to the general corporate tax are not entitled.
Ustawa Wet Vpb z 2015 r. ma zasadniczo na celu, aby przedsiębiorstwa publiczne podlegały podatkowi od osób prawnych w taki sam sposób jak przedsiębiorstwa prywatne.
The Wet Vpb 2015 aims in principle at subjecting public undertakings to corporate tax in the same manner as private undertakings.
fundusz utworzony w formie związku zawodowego nie będzie podlegał podatkowi od osób prawnych z tytułu składek wpłacanych przez armatorów statków rybackich i zysków finansowych związanych z lokowaniem środków pieniężnych;
the fund set up in the form of a trade association will not be subject to corporation tax in respect of the contributions paid by the fishermen-owners and the financial income resulting from investment of its liquid assets;
W związku z tym program obniżenia odsetek w ramach grupy ("groepsrentebox") miałby być stosowany w odniesieniu do wszelkich organów, które w Niderlandach podlegają podatkowi od osób prawnych, jeśli chodzi o odsetki uiszczone względnie otrzymane od przedsiębiorstw należących do grupy.
This was confirmed by letter dated 18 December 2008. The group interest box would now apply to all entities subject to corporation tax in the Netherlands with respect to interest paid to group companies and interest received from group companies.
Urząd zgadza się z władzami norweskimi co do tego, że środek jest rzeczywiście dostępny dla każdego przedsiębiorstwa, mającego stałą siedzibę w Norwegii, które podlega podatkowi od osób prawnych, a w związku z tym dla przedsiębiorstw zagranicznych, których jednostki zależne mają siedzibę w Norwegii.
The Authority agrees with the Norwegian authorities that the measure is genuinely open to any undertaking resident in Norway that is subject to corporate income tax, including thus foreign companies with subsidiaries in Norway.
Spółki osobowe "en commandite", których kapitał podzielony jest na udziały, podlegają podatkowi od osób prawnych na zasadach ogólnych.
Partnerships 'en commandite' the capital of which is divided into shares are subject to general CIT.
Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w Niderlandach są podatnikami będącymi rezydentami [103]; podlegają podatkowi od osób prawnych od ich przychodów uzyskiwanych na całym świecie [104].
Companies established in the Netherlands are resident taxpayers [103]; they are subject to corporate income tax on their worldwide income [104].
Spółki niebędące rezydentami podlegają podatkowi od osób prawnych tylko w przypadku określonych rodzajów szczególnych dochodów ze źródeł belgijskich [70].
Non-resident companies are only taxable on specific Belgium-sourced income [70].
Ze względu na prowadzoną działalność użyteczności publicznej instytucja nie podlegała podatkowi od osób prawnych, podatkowi majątkowemu oraz podatkowi od kapitału na działalność gospodarczą.
On account of its non-profit character, it was exempt from corporation tax (Körperschaftssteuer), property tax (Vermögenssteuer) and tax on business capital (Gewerbekapitalsteuer).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo