Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podatnik" na angielski

Wyszukaj podatnik w: Definicja Synonimy
taxable person
taxpayer
tax payer
the non-established taxable
Kolejnym klientem jest podatnik C mający siedzibę we Włoszech.
The subsequent customer is taxable person C, established in Italy.
Faktury sprzedażowe wystawione przez Umicore zapłacił podatnik B.
Finally, the invoices drawn up by Umicore were paid by taxable person B.
Każdy hiszpański podatnik może być członkiem HUIG.
Any Spanish taxpayer can be a member of an EIG.
Teraz zachowujesz się jak zwykły podatnik.
Now you're behaving like a taxpayer.
Innymi słowy, płaci podatnik europejski, a gwarantem całej transakcji jest rząd szwedzki.
In other words, the European taxpayer pays and the whole deal is underwritten by the Swedish Government.
Niefortunnie i niesprawiedliwie w układzie tym uwięziony został brytyjski podatnik.
Unfortunately and unfairly, the UK taxpayer is caught up in this.
Każdy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
Each taxable person shall determine the way to ensure the authenticity of the origin, the integrity of the content and the legibility of the invoice.
Państwa członkowskie mogą wymagać, by podatnik powiadomił je o korzystaniu z tej możliwości.
Member States may require that they be notified of the exercise of this option by the taxable person.
Nie uważam, że amerykański podatnik powinien płacić za ślub dwóch pogan.
I don't think the American taxpayer should pay for the wedding between two pagans.
Każdy podatnik zgłasza rozpoczęcie, zmianę i zakończenie działalności jako podatnika.
Every taxable person shall state when his activity as a taxable person commences, changes or ceases.
Każdy podatnik informuje Państwo Członkowskie identyfikacji o wszelkich zmianach danych rejestracyjnych dostarczonych na mocy ust. 1.
Every taxable person shall notify the Member State of identification of any modification of the registration data provided pursuant to paragraph 1.
Każdy podatnik przy składaniu okresowej deklaracji podatkowej płaci kwotę netto podatku od wartości dodanej.
Every taxable person shall pay the net amount of the value added tax when submitting the regular return.
Każdy podatnik składa deklarację podatkową w terminie ustalonym przez każde z Państw Członkowskich.
Every taxable person shall submit a return by a deadline to be determined by Member States.
Każdy podatnik płaci kwotę netto podatku od wartości dodanej przy składaniu deklaracji podatkowej.
Every taxable person shall pay the net amount of the value added tax when submitting the return.
To irytujące, że muszę narzekać jako podatnik.
It's a peeve, a gripe I got as a taxpayer.
Wydaje się, że wszyscy zbyt chętnie tolerujemy fakt, że europejski podatnik pokryje rachunek za te trwonione subsydia, idący w setki tysięcy euro każdego roku.
We seem all too keen to tolerate the fact that the European taxpayer is having to foot a bill amounting to hundreds of millions of euros every year on such wasteful subsidies.
Należy wyjaśnić, że każdy podatnik jest zobowiązany przekazać swój numer identyfikacyjny VAT, niezwłocznie po jego uzyskaniu, w przypadku niektórych transakcji podlegających opodatkowaniu, aby umożliwić sprawiedliwszy pobór podatku.
It should be clarified that every taxable person is required to communicate his VAT identification number, as soon as he has one, for certain taxable transactions in order to ensure fairer collection of the tax.
W przypadku gdy podatnik jedynie montuje różne części maszyny dostarczone mu w całości przez nabywcę, transakcja taka stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 24 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.
If a taxable person only assembles the various parts of a machine all of which were provided to him by his customer, that transaction shall be a supply of services within the meaning of Article 24(1) of Directive 2006/112/EC.
Fakt posiadania numeru identyfikacyjnego VAT sam w sobie nie jest wystarczający, by uznać, że podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
The fact of having a VAT identification number shall not in itself be sufficient to consider that a taxable person has a fixed establishment.
Kiedy zaś mowa o dźwigni lub o ryzyku, powinniśmy sankcjonować ograniczenia ryzyka, gdyż każde niepowodzenie oznacza, że w ostatecznym rozrachunku znowu zapłaci podatnik.
When leverage or risk is employed, we should be sanctioning the risk limits, as ultimately any default means that it is the taxpayer who will pay again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 317. Pasujących: 317. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo