Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podczas" na angielski

Wyszukaj podczas w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

Jednocześnie należy uściślić obowiązki operatorów podczas inspekcji.
At the same time, the duties of operators during inspection should be clarified.
Jednocześnie kilka kwestii wymaga wyjaśnienia podczas negocjacji.
At the same time, several questions need to be clarified during the negotiations.
I powinnaś kontynuować naukę podczas rekonwalescencji.
And you can carry on with your studies while you convalesce.
Pacjentka Pete'a dusiła dziecko podczas karmienia.
One of pete's patient's Smothered her baby while breast-feeding.
Kochamy tylko raz podczas naszego zycia.
Jia... We love only once in our life.
Ameryka bardzo potrzebuje podczas tego kryzysu doświadczonych dyplomatów na zagranicznych placówkach.
America has a great need in this crisis For experienced diplomats in foreign stations.
Odnosiło się Rady podczas prezydencji szwedzkiej.
That was with regard to the Council during the Swedish Presidency.
Miałam odtworzyć je podczas przemówienia Conrada.
I was going to play it during Conrad's acceptance speech.
Niestety dysk został uszkodzony podczas ucieczki.
Well, unfortunately, the drive was damaged during our escape.
Nie polecam esemesowania podczas prawdziwej walki.
Well, I wouldn't recommend texting during a real fight.
Znaleźliśmy je podczas przeszukania mieszkania oskarżonego.
We found this photograph during a search of the defendant's apartment.
Najpierw udusił mamę jej naszyjnikiem podczas haftowania.
First he strangled Mama with her own necklace while she was doing needlepoint.
Portugalia zapewnia całkowite wypełnianie zobowiązań podczas realizacji planu restrukturyzacji.
Portugal is to ensure that the Commitments are fully observed during the implementation of the Restructuring Plan.
To jest nieczynne podczas podczas mszy kościelnej.
It is closed during church service hours.
Powstrzymam Talus tutaj podczas ratowania Silda.
I shall hold off Talus here while you rescue Silda.
Za morderstwo podczas włamania 25 lat.
Murder during the commission of a robbery- 25 years.
Zostałeś zakażony podczas sympatectomi, George.
You were infected during the sympathectomy, George.
Caroline von Behring podczas uroczystości Nobla 10 grudnia.
Caroline von Behring during the Nobel ceremony on 10th December.
Nie rób tyle hałasu podczas jedzenia.
Don't make such a noise while you're eating.
Napisałam te wiersze podczas malarii w Kambodży.
I wrote these poems while sick with malaria in Cambodia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 58960. Pasujących: 58960. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo