Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poddane obróbce termicznej" na angielski

Wyszukaj poddane obróbce termicznej w: Definicja Synonimy
heat-treated
heat treated
Przestrzeganie ustalonej normy ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, jeżeli mleko ma być poddane obróbce termicznej i nie zostanie przetworzone w uprzednio ustalonym okresie.
Compliance with that limit is particularly important for food safety where the milk has to be heat-treated and has not been processed within a pre-defined time.
mleko spożywcze poddane obróbce termicznej w rozumieniu dyrektywy 92/46/EWG;
heat-treated drinking milk within the meaning of Directive 92/46/EEC;
Taka obróbka termiczna wystarcza do inaktywacji wirusa grypy ptaków, a zatem ryzyko dla zdrowia zwierząt stwarzane przez wyroby poddane obróbce termicznej można uznać za znikome.
Such heat treatment is sufficient to inactivate the avian influenza virus and the animal health risk posed by the heat treated products may therefore be regarded as negligible.
Portugalia przyjęła zarządzenie ministerialne (Portaria nr 358/2008 z dnia 12 maja 2008 r.) zakazujące wywozu z terenu Portugalii kontynentalnej podatnego drewna i roślin, o ile drewno nie zostało poddane obróbce termicznej, a rośliny należycie zbadane.
Portugal has adopted a ministerial order (Portaria No 358/2008 of 12 May 2008) prohibiting movement of susceptible wood and plants out of continental Portugal unless the wood has been heat treated and the plants duly inspected.
Właściwe jest zatem zezwolenie na przywóz do Wspólnoty z prowincji Szantung w Chinach produktów z mięsa drobiowego, które zostały poddane obróbce termicznej w minimalnej temperaturze 70 ºC, zgodnie z częścią 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.
It is therefore appropriate to authorise the importation into the Community of poultrymeat products from the Province of Shandong in China which have been heat treated to a minimum temperature of 70 ºC in accordance with Part 4 of Annex II to Decision 2007/777/EC.
poddane obróbce termicznej w taki sposób, aby osiągnąć minimalną temperaturę rdzenia drewna wynoszącą 56 ºC przez 30 minut, lub
heat treated in such a way that a minimum wood core temperature of 56 ºC for 30 minutes has been achieved, or
mleko surowe, mleko spożywcze poddane obróbce termicznej, mleko do wytwarzania produktów na bazie mleka oraz produkty na bazie mleka znajdują się w wykazie produktów w załączniku II do Traktatu;
Whereas raw milk, heat-treated drinking milk, milk for the manufacture of milk-based products and milk-based products are included in the list of products in Annex II to the Treaty;
Poddane obróbce termicznej produkty mleczne fermentowane za pomocą Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) określone w załączniku mogą być wprowadzane do obrotu w Unii jako nowa żywność w formie płynnej, półpłynnej i w formie proszku suszonego rozpyłowo.
Heat-treated milk products fermented with Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) as specified in the Annex may be placed on the market in the Union as a novel food in liquid, semi-liquid and spray-dried powder forms.
Wszystkie rodzaje: mleko obejmuje mleko surowe, pasteryzowane lub poddane obróbce termicznej.
All: Milk includes milk that is raw, pasteurised, or thermised.
w trakcie procesu wytwarzania zostały poddane obróbce termicznej zgodnie ze szczególnymi wymogami rozdziału I załącznika C do dyrektywy 92/46/EWG
has undergone heat treatment during manufacture in accordance with the specific requirements of Chapter I of Annex C to Directive 92/46/EEC
zostało przetworzone w zakładzie zarejestrowanym i zatwierdzonym zgodnie z dyrektywą Rady 90/667/EWG i art. 2 decyzji Komisji 97/199/WE i poddane obróbce termicznej:
has been processed in a plant registered and approved in accordance with Council Directive 90/667/EEC and Article 2 of Commission Decision 97/199/EC and has been heated:
Poddane obróbce termicznej produkty mleczne są wytwarzane z wykorzystaniem Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) jako kultury starterowej.
Heat-treated fermented milk products are produced with Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) as starter culture.
Tylko żywe, poddane obróbce termicznej oraz mrożone nieutrzymywane przez człowieka raki.
Only live non-farmed crayfish, heat processed non-farmed crayfish and frozen non-farmed crayfish.
Właściwe jest też dokonanie zmiany wymogów dotyczących wydawania świadectw ustanowionych w decyzji 2007/554/WE w odniesieniu do produktów zwierzęcych, w tym karmy dla zwierząt domowych, które zostały poddane obróbce termicznej o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy w omawianych produktach.
It is also appropriate to amend the certification requirements laid down in Decision 2007/554/EC as regards animal products, including petfood, that have undergone a heat treatment effectively inactivating the possible foot-and-mouth disease virus in the product concerned.
Niektóre produkty przetworzone na bazie kukurydzy mogą być poddane obróbce termicznej, która stwarza ryzyko przyznania refundacji nieodpowiadającej jakości produktu. Należy uściślić, że produkty te, zawierające wstępnie żelatynizowaną skrobię, nie mogą korzystać z refundacji wywozowej.
Certain processed maize products may undergo a heat treatment following which a refund might be granted that does not correspond to the quality of the product; whereas it should therefore be specified that on these products, containing pregelatinised starch, no export refund is to be granted.
Nieinkubowane jaja wylęgowe poddane obróbce termicznej (c)
Heat-treated non incubated hatching eggs (c)
Tylko żywe dzikie raki, raki nieutrzymywane przez człowieka poddane obróbce termicznej lub mrożone.
Only live wild crayfish, heat processed non-farmed crayfish and frozen non-farmed crayfish.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo