Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podjąć działania zmierzające" na angielski

Wyszukaj podjąć działania zmierzające w: Definicja Synonimy
take action
take measures
take steps
Wszyscy tu w Europie musimy przejrzeć na oczy i podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia wolności religii.
All of us in Europe need to open our eyes and take action to safeguard freedom of religion.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny podjąć działania zmierzające do podniesienia świadomości swoich pracowników oraz organizować działania szkoleniowe ad hoc dla członków personelu, którzy kontaktują się z klientami.
Businesses should take action to raise the awareness of their employees and organise ad hoc training activities for members of their staff who are in contact with the public.
Zgadzam się, że Unia Europejska musi podjąć działania zmierzające do lepszej koordynacji pomocy humanitarnej oraz powstrzymania wszelkiego rodzaju nadużyć w obszarze tej pomocy.
I agree that the European Union must take action to improve the coordination of humanitarian aid and stop any kind of abuse of this aid.
Państwa członkowskie powinny podjąć działania zmierzające do poprawy procesu rozpowszechniania informacji dotyczących dobrowolnych powrotów i programów wspomaganych dobrowolnych powrotów wśród nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich we współpracy z krajowymi instytucjami edukacji, usług społecznych i zdrowotnych.
Member States should take action to improve their process of disseminating information on voluntary return and assisted voluntary return programmes to illegally staying third-country nationals, in cooperation with national education, social and health services.
W przypadku gdy awaria lub pogorszenie działania ma wpływ na obecnie stosowane minima separacji, kontroler musi podjąć działania zmierzające do ustanowienia innego odpowiedniego rodzaju separacji lub minimum separacji.
Where the failure or degradation affects the separation minimum currently being employed, the controller shall take action to establish another appropriate type of separation or separation minimum.
Rząd Zimbabwe musi podjąć działania zmierzające do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań.
The Government of Zimbabwe must take action in keeping with its international obligations.
Już dzisiaj musimy podjąć działania zmierzające do ich niwelowania.
We must, today, take action to mitigate these effects.
Dlatego też należy podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia i uproszczenia procedur dopuszczania pojazdów.
Steps should therefore be taken to clarify and simplify the procedures for authorising vehicles.
Państwa członkowskie powinny podjąć działania zmierzające do ograniczenia odpowiedzialności.
Member States should take measures to limit liability.
Dlatego należy podjąć działania zmierzające do ustanowienia odpowiednich standardów także w imporcie na rynek UE.
Efforts should therefore be made to establish appropriate standards for imports to the EU market.
Dlatego powinniśmy podjąć działania zmierzające do gromadzenia dokładnych i pełnych informacji.
We therefore need to act to ensure that precise, complete information can be collected.
Kiedy tego rodzaju wydarzenia mają miejsce, prawodawca powinien podjąć działania zmierzające do przywrócenia pewności prawnej.
When this sort of thing happens the legislator should act to restore legal certainty.
Należy podjąć działania zmierzające do wyrównania możliwych wynikłych szkód.
Steps should be taken to make good any resulting damage.
Kobiety stanowią 50% ludności, w związku z czym należy podjąć działania zmierzające do tego, aby udział kobiet w negocjacjach odzwierciedlał ten stan.
Women represent 50% of the population, so as a consequence, efforts should be deployed for a proportional representation of women during negotiations.
Musimy podjąć działania zmierzające do osiągnięcia tego celu, co oznacza, że Parlament musi zostać wysłuchany.
We must work to achieve this, so Parliament must be listened to.
Wydaje się rozsądne, by podjąć działania zmierzające do redukcji odrzutów, aby chronić populację ryb.
It seems reasonable that measures should be taken to avoid discards so as to protect fish stocks.
Państwo członkowskie objęte wzmocnionym nadzorem powinno również podjąć działania zmierzające do usunięcia przyczyn lub potencjalnych przyczyn swoich trudności.
A Member State subject to enhanced surveillance should also adopt measures aimed at addressing the sources or potential sources of its difficulties.
Należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do tego, aby transport w ramach europejskiej przestrzeni morskiej był bardziej atrakcyjny, efektywny i konkurencyjny.
Measures need to be taken as swiftly as possible to make European maritime transport more attractive, efficient and competitive.
Słowenia wnioskuje zatem o 2247940 euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby móc podjąć działania zmierzające do zapewnienia szybkiego powrotu tych pracowników na rynek pracy.
Slovenia is therefore applying for EUR 2247940 from the European Globalisation Adjustment Fund in order to be able to take measures for the rapid reintegration into the labour market of the workers affected.
Po drugie, trzeba podjąć działania zmierzające do uproszczenia przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej, szczególnie w przypadku agencji współfinansowanych i samofinansujących się.
Secondly, measures must be taken to simplify accounting rules, especially in the case of cofinanced and self-financed agencies.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo