Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podjąć na nowo" na angielski

Wyszukaj podjąć na nowo w: Definicja Synonimy
resume
resumed
Będzie pan potrzebował regularnej kuracji, ale... nie widzę powodu, by nie mógł pan podjąć na nowo pracy po tym krótkim odpoczynku.
You're going to need regular treatment, but... I don't see any reason why you can't resume work after you've had a bit of a rest.
Muszę podjąć na nowo moją praktykę adwokacką.
And I have to begin my practice again.
Nigdy nie było lepszego momentu, żeby wreszcie podjąć na nowo rozmowy w sprawie rozbrojenia jądrowego.
It has never been a better time to finally start talking once again about nuclear disarmament.
Ze względu na długi okres retencji zonisamidu w organizmie karmienie piersią można podjąć na nowo nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca po zakończeniu leczenia zonisamidem.
Due to the long retention time of zonisamide in the body, breast-feeding must not be resumed until one month after Zonegran therapy is completed.
Gdyby zechciała pani podjąć na nowo nasz dialog, jestem w następnym przedziale
If you wish to resume our dialogue, I am in the next compartment.
Jeżeli wstrzymanie czynności egzekucyjnych nie jest już konieczne na potrzeby ułatwienia przyjęcia planu restrukturyzacji, postępowanie należy podjąć na nowo.
When the stay is no longer necessary with a view to facilitating the adoption of a restructuring plan, the stay should be lifted.
Na tym etapie sądzę, że należy podjąć na nowo dialog polityczny i że należy znaleźć rozwiązanie przy użyciu procedur zawartych w konstytucji i przewidzianych przez prawo.
At this stage, I think that political dialogue should be resumed and that a solution should be found using the procedures laid down in the constitution and by law.
W razie obniżenia dawki preparatu Pegasys lub przerwania stosowania tego leku leczenie można podjąć na nowo po powrocie prawidłowych wartości omawianego parametru (patrz punkt 4. 4).
If the Pegasys dose is reduced or withheld, therapy can be restored once the flare is subsiding (see section 4.4).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo