Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podróżny" na angielski

Wyszukaj podróżny w: Definicja Synonimy
traveller
traveler
passenger
traveling
travel
Ten podróżny mówi, że to pomaga.
This traveller says that it would help.
Jeżeli podróżny podczas podróży lub wakacji znajdzie się w trudnej sytuacji, organizator powinien być zobowiązany do udzielenia mu bez zbędnej zwłoki odpowiedniej pomocy.
If the traveller is in difficulty during the trip or holiday, the organiser should be obliged to give appropriate assistance without undue delay.
Ten podróżny powiedział co się stanie zanim to się stało.
This traveler told what would happen before it happened.
Jeśli to czek podróżny możesz je jeszcze odzyskać.
With traveler's checks, you can get your money back.
podróżny, który nie może okazać ważnego biletu jest obowiązany oprócz opłaty za przejazd uiścić dopłatę;
that a passenger who does not produce a valid ticket must pay, in addition to the carriage charge, a surcharge;
Ogólne warunki przewozu mogą zawierać inne postanowienia dotyczące prawa do dysponowania bagażem, w tym zmiany miejsca jego przeznaczenia oraz ewentualnych obciążeń finansowych, jakie wówczas ponosi podróżny.
The General Conditions of Carriage may contain other provisions concerning the right to dispose of registered luggage, in particular modifications of the place of destination and the possible financial consequences to be borne by the passenger.
Spaceruję i śpiewam, niczym podróżny na swej drodze.
I walk and sing, traveler, along the road.
Do celów stosowania art. 353 ust. 2 lit. a) podróżny sporządza zgłoszenie tranzytowe zgodnie z art. 208 i załącznikiem 37.
For the application of Article 353(2)(a), the traveller shall draw up the transit declaration in accordance with Article 208 and Annex 37.
Do celów sekcji 1 i 2 pojęcie "podróżny" oznacza:
For the purposes of Sections 1 and 2, 'traveller' means:
Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 1 akapit drugi państwa członkowskie zapewniają, aby podróżny mógł kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do sprzedawcy detalicznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta.
Without prejudice to the second subparagraph of Article 13(1), Member States shall ensure that the traveller may address messages, requests or complaints in relation to the performance of the package directly to the retailer through which it was purchased.
W związku z tym podróżny powinien, na określonych warunkach, mieć prawo do przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej na innego podróżnego.
Therefore the traveller should, under certain conditions, be entitled to transfer a package travel contract to another traveller.
w terminie przewidzianym w ust. 1 przewoźnik w inny sposób dowiedział się o wypadku, któremu uległ podróżny;
within the period provided for in paragraph 1 the carrier who is liable has learned of the accident to the passenger in some other way;
Taki przystojny podróżny, jak pan... i słodkie Mochi nie pasują do siebie.
A handsome traveler like you and a sweet-bean Mochi don't exactly go together!
Państwa członkowskie zapewniają, by podróżny był uprawniony do odpowiedniej obniżki ceny za każdy okres, w trakcie którego występowała niezgodność, chyba że organizator udowodni, że odpowiedzialność za niezgodność można przypisać podróżnemu.
Member States shall ensure that the traveller is entitled to an appropriate price reduction for any period during which there was lack of conformity, unless the organiser proves that the lack of conformity is attributable to the traveller.
zobowiązany do udzielenia pomocy zgodnie z art. 16, jeżeli podróżny znalazł się w trudnej sytuacji;
obliged to provide assistance if the traveller is in difficulty in accordance with Article 16;
Państwa członkowskie zapewniają, by po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie cen było możliwe jedynie wtedy, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że podróżny ma prawo do obniżki ceny zgodnie z ust. 4.
Member States shall ensure that after the conclusion of the package travel contract, prices may be increased only if the contract expressly reserves that possibility and states that the traveller is entitled to price reduction under paragraph 4.
rozsądnym terminie, w którym podróżny musi poinformować organizatora o swojej decyzji zgodnie z ust. 2;
a reasonable period within which the traveller has to inform the organiser of his decision pursuant to paragraph 2;
Państwa członkowskie zapewniają, aby podróżny miał możliwość rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
Member States shall ensure that the traveller may terminate the package travel contract at any time before the start of the package.
W przypadku gdy podróżny rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej zgodnie z niniejszym ustępem, może być zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i możliwej do uzasadnienia opłaty za rozwiązanie na rzecz organizatora.
Where the traveller terminates the package travel contract under this paragraph, the traveller may be required to pay an appropriate and justifiable termination fee to the organiser.
W przypadku, gdy podróżny przewozi towary, o których mowa w art. 9, 10 lub 12, wartość tych towarów nie jest uwzględniania do celów stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.
Where a traveller carries goods referred to in Articles 9, 10 or 12, the value of those goods shall not be taken into consideration for the purposes of applying the exemption provided for in Article 8(1).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 130. Pasujących: 130. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo