Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podstawowy" na angielski

Wyszukaj podstawowy w: Definicja Synonimy

Sugestie

Problemem jest podstawowy kierunek zarządzania gospodarczego europejską.
The problem is the basic direction of European economic governance.
Takie wytyczne i środki mogłyby obejmować podstawowy zbiór nieograniczonych usług.
Such guidelines or measures could include the provision of a basic tier of unrestricted service s.
Udane wdrożenie przedmiotowej dyrektywy to podstawowy warunek wstępny dla urzeczywistnienia jednolitego rynku wewnętrznego.
The successful implementation of this directive is a fundamental precondition for creating a unified internal market.
Nasz Parlament często podkreśla podstawowy charakter prawa do żywności.
Our Parliament has often emphasised the fundamental nature of the right to food.
Sygnał podstawowy jest aż za wyraźny.
The primary signal's... almost too obvious.
Jest to oczywiście podstawowy cel funduszy strukturalnych.
This is, indeed, the primary objective of the Structural Funds.
Jest to pierwszy i podstawowy krok do pełnej integracji w społeczeństwie.
This is the first and a fundamental step towards full integration into society.
Zdefiniowana sztuczna gleba używana jest jako podstawowy substrat testowy.
A defined artificial soil is used as a basic test substrate.
Uważam, że to element podstawowy.
I believe that this is a fundamental point.
Pluralistyczny system mediów to podstawowy warunek przetrwania europejskiego modelu demokratycznego społeczeństwa.
A pluralist media system is a fundamental prerequisite for the survival of the European model of a democratic society.
Jutro zaczniesz podstawowy trening jako ochroniarz.
A will start basic training tomorrow as a bodyguard.
Wyraźnie lekceważy się ten podstawowy instrument demokracji.
Clearly, they underestimate this fundamental instrument of democracy.
Artykuł 1 podaje podstawowy cel i zakres rozporządzenia.
Article 1 states the basic purpose and scope of the regulation.
TPRB opracuje podstawowy plan przeprowadzania przeglądów.
The TPRB shall establish a basic plan for the conduct of the reviews.
Popełnia pan podstawowy błąd, detektywie.
You're making a fundamental error, Detective.
Ale gdy spotkałeś Maggie, to ona ukształtowała twój podstawowy system operacyjny.
But after you met Maggie, she was the one who shaped your basic operating system.
To zależy od pana, proces jest dość podstawowy.
Depends on you. process is pretty basic.
Mój podstawowy poziom energii znacznie się obniżył.
My basic energy level's been noticeably low lately.
Chodzi o podstawowy szacunek i ludzką przyzwoitość, której nie masz...
This is about basic respect and human decency, And you don't...
A jak to się już stanie, będzie miała cały zestaw podstawowy.
And should she obtain it, she will then have the entire basic set.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1468. Pasujących: 1468. Czas odpowiedzi: 162 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo