Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podstawy prawne" na angielski

Wyszukaj podstawy prawne w: Definicja Synonimy
legal basis
legal grounds
legal authority
legal foundation
legal bases
legal references
legal background
Traktat lizboński daje podstawy prawne dla podjęcia pewnych działań...
There is a legal basis in the Lisbon Treaty for some specific actions that can be taken...
Niestety, nie sądzę, aby istniały do tego podstawy prawne.
Unfortunately, I do not think there is a legal basis for that.
W wielu przypadkach wymiana informacji dotyczy jednak osób fizycznych, a zatem muszą istnieć podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych.
In many cases, however, the exchanges of information do concern individuals and therefore there must be legal grounds for the processing of personal data.
Osoby prowadzące sprawy powinny przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu wyraźny powód, tj. w rozporządzeniu CPC wskazane zostały podstawy prawne uzasadniające przekazanie.
Case handlers should only process personal data only when there is a clear purpose for doing so i.e. that legal grounds exist within the CPC Regulation that justifies the transfer.
Sam, pytam ponownie, czy ten kongres ma podstawy prawne?
Sam, I repeat, does this congress have any legal authority?
Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków.
The Regulation should therefore provide a clear legal basis for such delegation.
Musimy znaleźć źródła finansowania i podstawy prawne nie związane z polityką na rzecz rozwoju.
A financial source and a legal basis that do not come under development policy will need to be found.
Dzięki traktatowi lizbońskiemu sprawy dotyczące dzieci staną się celami Unii Europejskiej i zyskają podstawy prawne.
With the Treaty of Lisbon, issues relating to children will become objectives within the EU and will gain a legal basis.
Chcę tu tylko powiedzieć, że dzięki efektywnej współpracy między instytucjami, programy Galileo i EGNOS mają obecnie mocne podstawy prawne i mogą zostać uruchomione.
I simply want to say here that, as a result of the effective cooperation between the institutions, the Galileo and EGNOS programmes now have a solid legal basis and can be put into operation.
Niemniej jednak, co oczywiste, musimy szanować obowiązujące podstawy prawne.
Nevertheless, we must clearly respect the legal basis at our disposal.
Należy także wskazać, gdzie stosowne, odpowiednie podstawy prawne środków podjętych/planowanych.
Please also indicate where relevant the legal basis for the measures taken/planned.
Jakie podstawy prawne umożliwiają przeprowadzanie tego typu zatrzymań?
What legal basis enables arrests of this kind to be made?
Proszę mi pozwolić skorzystać z tej szczególnej okazji, aby zapytać o podstawy prawne.
Allow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Tylko dzięki traktatowi lizbońskiemu podmioty wspierające kraje biedne mogą odnaleźć podstawy prawne, pozwalające im chronić solidarność z najbiedniejszymi ludźmi na świecie.
It is only in the Lisbon Treaty, though, that supporters of the poor countries can find a legal basis enabling them to safeguard solidarity with the poorest people in the world.
podstawy prawne środków 6 oraz 7 nie zostały wyjaśnione;
The legal basis for measures 6 and 7 had not been given.
Wprowadzane właśnie podstawy prawne, które mają mieć zastosowanie do wszystkich uczestników, muszą opierać się na logice.
The legal basis that is being introduced, to apply to all participants, must be based on logic.
Niektóre propozycje sprawozdawcy idą dużo dalej niż pozwalają na to podstawy prawne, o czym już wspomnieli panowie posłowie Herrero i Cashman.
Some of the rapporteur's proposals go much further than is permitted under the legal basis, as has already been mentioned by Mr Herrero and Mr Cashman.
Bo choć istnieją podstawy prawne dla skutecznej ochrony mniejszości, to wola polityczna, by do takiej ochrony dążyć, okazuje się często niewystarczająca.
Although the legal grounds for effective protection of minorities exist, the political will to assert these is often insufficient.
Komisja stwierdza ponadto, że pomoc nie może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem w oparciu o inne podstawy prawne.
It also finds that there is no other legal basis for deeming the aid to be compatible with the common market.
Chciałbym zwrócić uwagę pana posła Aylwarda na to, iż w obszarze tym traktat lizboński daje podstawy prawne dla realnej polityki dotyczącej sportu.
I would like to point out to Mr Aylward that, for its part, the Lisbon Treaty offers a legal basis for real sports policies.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 244. Pasujących: 244. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo