Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podziału obciążenia" na angielski

Wyszukaj podziału obciążenia w: Definicja Synonimy
Grupa robocza sprawdza kwestię wewnętrznego podziału obciążenia.
We have a working group looking at the internal burden-sharing.
Koszty interwencji były dalej ograniczane przez wdrożenie środków podziału obciążenia.
The costs of intervention were further limited by means of burden-sharing measures.
Określonym celem podatku od reklam jest wspieranie zasady podziału obciążenia publicznego.
The stated objective of the advertisement tax is to promote the principle of public burden sharing.
Wspomniane środki przyczyniają się do podziału obciążenia i zmniejszenia pokusy nadużycia wynikającej z pomocy.
These measures contribute to the burden sharing and reduce the moral hazard resulting from the aid.
W kontekście restrukturyzacji środki ograniczające całkowitą kwotę własnych funduszy są niezgodne z celem podziału obciążenia i wymogiem niezbędnego minimum.
In a restructuring context, measures which reduce the total amount of own funds are not compatible with the objective of burden-sharing and the minimum necessary requirement.
Było to wyczerpujące oświadczenie teoretycznego stanowiska w sprawie podziału obciążenia.
That was a comprehensive statement of the theoretical position on burden-sharing.
W świetle wyżej opisanych okoliczności należy zwiększyć minimalne wymogi w zakresie podziału obciążenia.
In the light of the above developments, the minimum requirements for burden-sharing should be raised.
Cel podziału obciążenia jest dwojaki: ograniczenia zakłóceń konkurencji i pokusy nadużyć [50].
The objective of burden-sharing is twofold: to limit distortions of competition and to address moral hazard [50].
Według Komisji daleko idąca restrukturyzacja banku może stanowić wystarczającą rekompensatę za brak podziału obciążenia.
The Commission considers that the far-reaching restructuring of the bank can be sufficient to compensate for the lack of burden-sharing.
W motywie 49 decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła wątpliwości dotyczące odpowiedniego podziału obciążenia.
In recital 49 of the Decision initiating the procedure the Commission expressed doubts about the adequacy of the burden sharing.
Wcześniej odniosła się Pani do nacisku kładzionego na pojęcie solidarności i sprawiedliwego podziału obciążenia.
Commissioner, you referred earlier to the emphasis placed on the concept of solidarity and on fair burden-sharing.
Po drugie, zmiany planu restrukturyzacji w odniesieniu do okresu na zbycie działalności związanej z ubezpieczeniami dotyczą podziału obciążenia.
Second, the amendments to the restructuring plan regarding the divestiture period for the Insurance business concern burden-sharing.
W planie restrukturyzacji odniesiono się do zasadniczych kwestii dotyczących rentowności, podziału obciążenia i ograniczeń zakłóceń konkurencji.
The restructuring plan addresses the substantive issues of viability, burden-sharing and limitations of distortions of competition.
Po drugie, tego rodzaju działanie jest sprzeczne z zasadą podziału obciążenia i prowadzi do wzrostu poziomu ryzyka moralnego.
Second, it runs counter to the principle of burden sharing, and increases the moral hazard.
Taka sama solidarność jest również nieodłączną cechą wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego wprowadzenia mechanizmu podziału obciążenia, który odtąd nie będzie dobrowolny, a bez wyjątku wiążący prawnie.
This same solidarity is also inherent in the European Parliament's proposal to introduce a burden-sharing mechanism which will no longer be voluntary but legally binding across the board.
Grupa KBC pokrywa straty nawet przekraczające powyższą wartość. Wątpliwości Komisji co do podziału obciążenia zostały zatem rozwiane.
KBC bears losses even beyond the REV. The Commission's doubts with regard to burden sharing have therefore been allayed.
Moja druga uwaga dotyczy sprawiedliwego podziału obciążenia i w tym względzie jestem zadowolony z celów na rok 2020: są one dobre i ambitne.
My second observation is about fair burden-sharing and I am quite happy with the 2020 aims in this respect: they are good and they are ambitious.
Jedyne przypadki kiedy Komisja zaakceptowała odejście od normalnego podziału obciążenia na podstawie nieproporcjonalnych rezultatów nie są w tym przypadku istotne [108].
The only cases where the Commission has accepted a deviation from normal burden-sharing on the grounds of disproportionate results are not relevant here [108].
Podsumowując, Komisja stwierdza, że nowy wykaz zobowiązań zapewnia zgodność istniejącej pomocy w odniesieniu do wkładu własnego i podziału obciążenia.
Overall, the Commission considers that the new set of commitments ensures the compatibility of the existing aid with regard to own contribution and burden-sharing.
uzupełniają wytyczne w sprawie restrukturyzacji, dostarczając bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących podziału obciążenia przez udziałowców i wierzycieli podporządkowanych;
supplement the Restructuring Guidelines by providing more detailed guidance on burden-sharing by shareholders and subordinated creditors;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 103. Pasujących: 103. Czas odpowiedzi: 152 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo