Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pojawić się" na angielski

Wyszukaj pojawić się w: Definicja Synonimy
appear
arise
occur
show up
emerge
turn up
reappear
make an appearance
develop
come up
showing up
turning up

Sugestie

W przypadku próbki dodatniej muszą pojawić się skupiska strątów.
In the case of a positive sample, the beads aggregates must appear.
Nie można w tym samym czasie pojawić się i zniknąć.
You can't appear and disappear at the same time.
Ki powinny pojawić się w pięści.
The Ki should arise in his fists.
Potrzeba nowych rodzajów wskaźników może pojawić się jako rezultat wysiłków na rzecz modernizacji systemu opracowywania danych statystycznych.
The need for new types of indicators may arise as a result of efforts to modernise the statistical production system.
Mogą także pojawić się nowe potrzeby w przypadku działu 3B.
Other needs might occur for heading 3B.
Jeśli spróbuję, Ando i ja możemy... pojawić się wszędzie.
If I try, Ando and I can appear anywhere.
Jeśli pozwolisz mu pojawić się na tym przesłuchaniu, wszyscy zobaczą czym się stał.
If you let him appear at those hearings, the whole world will see what he's become.
Musisz pojawić się w sądzie w Abuddin.
You need to appear in court in Abuddin.
To jedyny dzień w roku, gdy musi pojawić się przed ludźmi.
This is the one day of the year that he must appear before the people, and it must be here.
Nie mogę pojawić się na scenie bez gorsetu.
I cannot appear on stage without a corset.
W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się kropla krwi.
A drop of blood may appear.
Pewnie wiedziała, że demon może pojawić się w naszym życiu i chciała nas przed nim ostrzec.
Well, she must've known that this demon would appear in our lifetime, and she wanted to warn us against him.
A Ty powinieneś pojawić się wczoraj.
And you should have had your injection yesterday.
Nie mogłem pojawić się bez obrzydliwie drogiego prezentu.
I wouldn't come without bringing you a terribly expensive gift.
Wielkie duchy Birmy kazały królowi Ayothayi pojawić się i przyśpieszyć nasze zwycięstwo.
The great spirits of Burma... have inspired the King of Ayothaya to emerge and hasten our victory.
W przeciwnym wypadku może pojawić się ryzyko zakłócenia konkurencji.
Otherwise, there might be a risk of distortion of competition.
Wiesz, powinieniem przynajmniej pojawić się u Billego.
You know, I should at least make an appearance at Billy's.
Naprawdę powinniśmy pojawić się na drugim pogrzebie.
We really should make an appearance at the other wake.
Wielki materiał może pojawić się znikąd.
And now you can come out of nowhere with one big story.
Ta osoba może pojawić się w niespodziewanym opakowaniu.
First of all, this person may come in an unusual package.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 931. Pasujących: 931. Czas odpowiedzi: 115 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo