Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pokładać wiarę w" na angielski

Wyszukaj pokładać wiarę w w: Definicja Synonimy
have faith in
trust in
Stając w dwunastu przeciwko liczniejszemu wrogowi, nieważne jak dobry będzie nasz plan, musimy pokładać wiarę w szczęściu.
With 12 men challenging a bigger enemy... no matter how much we plan, we must have faith in luck.
Unia musi pokładać wiarę w swoje wartości i zachęcać swoich partnerów handlowych nie tylko do ratyfikowania swoich konwencji, ale także do wdrażania ich w sposób konkretny.
The Union must have faith in its values and encourage its trading partners not only to ratify its conventions, but also to implement them concretely.
Jeśli będziemy pokładać wiarę w nas samych, i każdego z osobna... wtedy z pomocą Boga uda się i nam.
If we have faith in ourselves, and in each other... then, by God, so will we.
Pomimo że natura naszego sukcesu jest niepewna, musimy pokładać wiarę w to, co zamierzamy uczynić i o co zamierzamy spytać:
Though the nature of our success is uncertain, we must have faith in what we are about to do and in what we are all about to ask for:
Nie można myśleć wyłącznie o obowiązkach - musimy pokładać wiarę w naszych przedsiębiorstwach i rzemieślnikach, którzy oczekują od nas zmniejszenia obciążeń administracyjnych.
Let us not always think in terms of obligations but let us have faith in our entrepreneurs and our craftspeople who need us to reduce their administrative burdens.
Powinieneś pokładać wiarę w coś trochę bardziej realnego.
You should put your faith in something a little more real.
Tato, przez całe życie uczyłeś nas, żeby pokładać wiarę w Bogu.
Daddy, all you've told us our entire lives is to trust in God.
Wiem że muszę pokładać wiarę w Panu ale widzę wciąż twarz mojej drogiej matki i mojej pierwszej żony, martwą i zimną.
I know I should trust in the Lord but then I see the face of my dear mama of my first wife, dead and cold.
W takim razie, po co pokładać wiarę w religię?
Okay, so by have faith in religion at all?
Wiemy także znacznie więcej o rozwiązaniach, w związku z czym sądzę, że powinniśmy pokładać wiarę w badania, wspomagać je i żądać znacznie szerzej zakrojonych badań nad szczepionkami, jak stwierdził to też pan poseł Trakatellis.
A good deal more is known about the solutions and I believe, therefore, we should trust in research, promote research and demand far more research into vaccines, as Mr Trakatellis also said.
to pokładać wiarę w Pana.
is to put our trust in the Lord.
Gdybyś mógł kontrolować reakcje ludzkiego umysłu, tak jak kontrolujesz mięśnie żaby, mógłbym pokładać wiarę w twoją pracę.
NoW, if you could control the responses... of the human mind as easily as you control... the muscles of a frog...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 25 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo