Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "polak" na angielski

Wyszukaj polak w: Definicja Synonimy
Pole
Polish
Polak
Polack
Piję, odkąd Polak został papieżem.
I have been drinking since the Pole became the Pope.
Jako Polak odczuwam zawsze zwiększone bicie serca, kiedy mowa o prawach człowieka w Chinach.
Mr President, as a Pole, I always feel my heart beat faster when there is talk of human rights in China.
polak, ale żyje w Léridzie.
Polish, but lives in Lerida.
Polak albo Szwajcar lub ktoś z tych okolic.
He's Polish or Swiss or one of those.
Podobnie jak nasi rodacy jestem dumna, że Polak po raz pierwszy w historii objął to zaszczytne stanowisko.
Along with all our compatriots, I am proud that for the first time in history, a Pole has taken up this position of honour.
Jako Polak - obywatel doświadczonego ludobójstwem kraju - sądzę, że definicję tę rozszerzyć należy o dwa elementy.
As a Pole - a citizen of a country afflicted by genocide - I believe that this definition should be expanded by two elements.
Polak owi tam nie dadzą zarobić.
They sure don't let a Pole make an honest buck over there,
Myślę, że to może być Polak.
I think he might be Polish.
Michael Stepanovich, starszy Rosjanim lub Polak przyjechał do Nunavut.
Michael Stepanovich, older Russian or Polish guy, travelled to Nunavut.
Swoją drogą, ten szalony Polak ma C4.
By the way, that crazy Pole had C4.
Pokaż mi, co Polak potrafi.
Show me what a Pole can do.
Czarny, biały, Polak, Irlandczyk, Włoch.
Black, white, Polish, Irish, Italian, it doesn't matter.
Jesteś Gil, Gilbert Turko, Polak.
You're Gil, Gilbert Turko, a Pole.
Wiera, ten Polak. Jury też nie można wykluczyć.
Vera, this Pole, nor can Jura be excluded.
Wtedy wracamy do Południa Polak i ograniczyć Godzilla znów?
Then we go back to the South Pole and confine Godzilla again?
Jako Polak chcę wyraźnie stwierdzić, że nie ma żadnych twardych dowodów, że były takie więzienia w Polsce.
Speaking as a Pole, I want to state clearly that there is no firm evidence that such prisons existed in Poland.
W Lodzi zaden Polak... nie jest dosc bogaty na pana ziecia.
There's no Pole in Lodz... wealthy enough to be your son-in-law.
Jest to dziwak, fantastyk... ale młody, poczciwy, dobry Polak.
He's a crank, an oddball, but young, honest, and a good Pole.
Jako przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej, jako Polak, muszę powiedzieć, że dla nas jest rzeczą niesłychanie istotną, aby ten bank wspierał transformację w naszym regionie Europy i wyrównywał dotychczasowe podziały.
As a representative of Central and Eastern Europe, and as a Pole, I must say that it is an extremely important matter for us that the bank should support transformation in our region of Europe and reduce the present divisions.
Konsekwencje tych kryzysów bez wątpienia odczuje każdy obywatel Unii Europejskiej, czy to będzie Słowak, Polak, Węgier czy Niemiec.
The consequences of the crises will undoubtedly affect every citizen of the European Union, whether Slovak, Pole, Hungarian or German.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 81. Pasujących: 81. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo