Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pole minowe" na angielski

Wyszukaj pole minowe w: Definicja Synonimy
minefield
mine field
the mines
Land mines
Pewnie nie ma sensu pytać o romulańskie pole minowe.
I guess there's no point in asking you about the Romulan minefield.
Musimy usunąć pole minowe i otworzyć korytarz.
We have to take down that minefield and reopen the wormhole.
Masz dokładnie trzy sekundy, aby przeprowadzić mnie przez to pole minowe.
You have exactly three seconds to get me through this mine field.
Trzymamy kurs na Pillau, na nasze pole minowe.
Steer course for Pillau. Onto our minefield.
Po więcej prochu na twoje pole minowe... proszę pana.
More gunpowder for your minefield... sir.
Gdy już wyłączymy replikatory wszystkich min, będziemy mogli zdetonować całe pole minowe.
Once we disable the replication units in all the mines we can detonate the entire minefield.
Aż oczyścimy to pole minowe, pańscy ludzie będą szli przed moimi czołgami.
From now on, until we clear this minefield... your men will go ahead of my tanks.
Są inne dziewczyny, które nie wymagają wstępowania na emocjonalne pole minowe.
You know, there are other girls out there that don't require crossing an emotional minefield.
Jedyna wada, to że chyba jest tam aktywne pole minowe.
The only drawback is that it's in what we believe to be an active minefield.
Więźniowie przewrócili ogrodzenie i ruszyli w kierunku lasu, prosto przez pole minowe.
They pushed the fences down and ran straight towards the forest, crossing a minefield.
To wielkie pole minowe, w szerokim tego słowa znaczeniu.
Also, it is a minefield, in every sense of the word.
Każda deska klozetowa to istne pole minowe.
Every toilet seat is a minefield.
Bardzo się cieszę, że to polityczne pole minowe staje się stopniowo przedmiotem negocjacji na przykład w dziedzinie emerytur i dostępu do ponadgranicznej opieki zdrowotnej.
I am happy that this political minefield is being gradually negotiated in the field of, for instance, pensions and access to cross-border healthcare.
Trzymamy kurs na Pillau, na nasze pole minowe.
We head for Pillau. Onto our minefield.
Uwierzy, że lecimy przez pole minowe.
It will believe we're navigating a minefield.
Oszołomieni pięknem Drogi Mlecznej przymknęliśmy oczy na niebezpieczeństwa i wkroczyliśmy na kosmiczne pole minowe.
Dazzled by the Milk Way's beauty, we've been blinded to its terrors... and strayed into a cosmic minefield
Twoje mięśnie pleców są jak pole minowe.
Your back is like a minefield of bruised muscles.
Oczyszczam pole minowe... przygotowuję autostradę dla naszych wojsk.
Icarus is clearing the minefield, creating a highway for our troops.
Za 30 minut wpłyną na pole minowe.
Admiral, another 30 minutes and they tangle with the minefield.
Batalion ma pole minowe, które trzeba oznaczyć.
Battalion has a minefield that needs to be marked.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 152. Pasujących: 152. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo