Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pole widzenia" na angielski

Wyszukaj pole widzenia w: Definicja Synonimy
field of vision
field of view
visual field
line of sight
visual range
vision area
sightlines
field-of-view
Nakreślić pożądane pole widzenia na podłożu.
Draw the intended field of vision on ground.
Jej pole widzenia było ograniczone do jednego stopnia na północ.
Her field of vision stopped one degree to the north.
Nie. Kamera ustawiona jest na maksymalne pole widzenia.
Camera's set for maximum field of view.
Zwierzęta, które są przeważnie zdobyczami używają swoje oczy niezależnie i mają spore pole widzenia.
Animals that are predominantly prey use their two eyes independently and get a huge field of view.
Wlasnie. Ale pole widzenia znika.
Exactly, the visual field just stops.
Właśnie. Ale pole widzenia znika.
Exactly, the visual field just stops.
Szersze pole widzenia, lepsze pole rażenia.
Broader field of vision, clearer field of fire.
To pole widzenia można częściowo uzyskać przy pomocy lusterka przedniego (klasy VI).
This field of vision may be partially provided by a front mirror (Class VI).
Zatrzymaj te niewielkie krwawienia, żebym miał czyste pole widzenia.
Cauterizing the small bleeders to keep my visual field clean.
Twoje pole widzenia poprawi się w ciągu kilku godzin.
Your visual field will clear in a couple of hours.
Wyposażenie opcjonalne, które może wpływać na pole widzenia z tyłu: ...
Optional equipment which may affect the rearward field of vision: ...
Przy pomiarze G i L γm należy zastosować jako uśrednione pole widzenia.
For the measurement of G and L γm must be used as averaging field of view.
Nie, to ma bardzo rozbudowany opis, jego pole widzenia zawęża się.
No, this is a very long-term mean his visual field decreases.
Nie wierzę, że któryś z moich ludzi jest w to zamieszany, ale nawet najlepszy dowódca samolotu ma ograniczone pole widzenia.
I don't believe any of my men are involved in this, but even the best aircraft commanders have a limited field of vision.
Wyposażenie dodatkowe, które może wpływać na pole widzenia do tyłu:
Optional equipment that might restrict the field of vision to the rear:...
Umieścić kamerę nad polem widzenia w taki sposób, aby obserwowała pole widzenia.
Place the camera above the field of vision in such a way that the camera is viewing the field of vision.
Przytorowe obiekty podsystemu "Sterowanie" muszą być ponadto zainstalowane w sposób uwzględniający pole widzenia maszynisty i zgodny z wymaganiami infrastruktury.
In addition, the installation of track-side Control-Command and Signalling objects shall be compatible with the driver's field of view and the infrastructure requirements.
Klasa V: "Zewnętrzne lusterko bliskiego zasięgu" zapewniające pole widzenia określone w pkt 15.2.4.5.
Class V: 'Close-proximity exterior mirror', giving the field of vision defined in paragraph 15.2.4.5.
Do spełnienia wymogu niniejszego punktu można wykorzystać lusterka boczne, pod warunkiem że zapewnione jest również pole widzenia wymagane w czasie poruszania się pojazdu.
Driving mirrors may be used to meet the requirements of this paragraph provided that the field of view required for driving is still met.
γm pomiarowe pole widzenia wyrażone w miliradianach [mrad];
γm measurement field of view expressed in milliradians [mrad];
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 189. Pasujących: 189. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo