Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "polisa ubezpieczeniowa" na angielski

Wyszukaj polisa ubezpieczeniowa w: Definicja Synonimy
Taka polisa ubezpieczeniowa z Piekła, dla dobrych ludzi.
An insurance policy from Hell, the good hands people.
Jestem Lincoln Sześć-Echo, twoja polisa ubezpieczeniowa.
My name is Lincoln Six Echo. I'm your insurance policy.
Ta polisa ubezpieczeniowa to jedyne co mam.
This insurance policy, it's my only asset.
polisa ubezpieczeniowa ważna na terytorium Polski.
insurance policy valid on the territory of Poland.
Wypłaty od państwa, polisa ubezpieczeniowa.
Payment from people, Insurance policy.
Na nich jest polisa ubezpieczeniowa domu, który spłonął w Silver Lake.
Their names are on the insurance policy of the house that burned down in Silver Lake.
Nazwiska, daty, rachunki, mała polisa ubezpieczeniowa, gdyby Morel coś knuł.
Names, dates, accounts, a little insurance policy in case Morel got clever.
To taka mała polisa ubezpieczeniowa, zwana Dyrektywą 4.
It's a little insurance policy called "Directive 4."
Jednym ze środków, którego zniknięcia nie można nie zauważyć, jest polisa ubezpieczeniowa w formie gwarancji finansowej, która ułatwiłaby ofiarom katastrof morskich dochodzenie odszkodowań.
One noticeable disappearance is that of an insurance policy, by means of a financial guarantee, that would make it easier for the victims of maritime disasters to be compensated.
To taka moja mała polisa ubezpieczeniowa, żebym nie musiała oszczędzać każdego grosza z pensji.
It's my little insurance policy, so I get every penny of my pension.
Pakiet socjalny to polisa ubezpieczeniowa Unii na przyszłość i ma zasadnicze znaczenie dla jej rozwoju w perspektywie długoterminowej.
The social package represents the insurance policy for the future of the Union and it is essential for its long-term development.
polisa ubezpieczeniowa na życie jest oficjalnie zastawiona lub scedowana na rzecz instytucji kredytującej;
the life insurance policy is openly pledged or assigned to the lending institution;
Pamiętaj, to tylko mała polisa ubezpieczeniowa, dobrze?
Just remember, it's just our little insurance policy, all right?
Kwalifikująca się polisa ubezpieczeniowa nie musi stanowić umowy ubezpieczeniowej zgodnie z jej definicją zawartą w MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe.
A qualifying insurance policy is not necessarily an insurance contract, as defined in IFRS 4 Insurance Contracts.
Polisa ubezpieczeniowa pana Scofielda od poprzedniego pracodawcy jeszcze nie wygasła.
Mr Scofield's insurance policy from his previous employer hasn't lapsed.
Polisa ubezpieczeniowa musi posiadać wartość co najmniej 30000 EUR i obejmować wydatki mogące zaistnieć w związku z repatriacją z powodów medycznych, pilnej potrzeby opieki lekarskiej i/lub pilnej hospitalizacji;
The insurance policy must have a value of at least EUR 30000 and must cover any expenses which might arise in connection with repatriation for medical reasons, urgent medical attention and/or emergency hospital treatment.
Polisa ubezpieczeniowa może jednak zawierać postanowienia wykluczające wszelkie grzywny, kary finansowe lub odszkodowania karne wynikające z działań podejmowanych przez właściwe organy;
However, the insurance policy may exclude any fine, penalty, or punitive damages resulting from actions by the competent authorities;
To państwowa polisa ubezpieczeniowa.
It's a government insurance policy.
To moja polisa ubezpieczeniowa.
That's my insurance policy.
25-centowa polisa ubezpieczeniowa.
My 25-cent insurance policy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 97. Pasujących: 73. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo